Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
When Using Your Computer 17
4 Ground yourself by touching any unpainted metal surface on the back of the computer.
While you work, periodically touch the unpainted metal surface to dissipate any static
electricity that might harm internal components.
Protecting Against Electrostatic Discharge
Static electricity can harm electronic components inside your computer. To prevent static
damage, discharge static electricity from your body before you touch any of your computer’s
electronic components, such as a memory module. You can do so by touching any unpainted
metal surface on the back of the computer.
As you continue to work inside the computer, periodically touch any unpainted metal surface
on the back of the computer to remove any static charge your body may have accumulated.
You can also take the following steps to prevent damage from electrostatic discharge (ESD):
When unpacking a static-sensitive component from its shipping carton, do not remove
the component from the antistatic packing material until you are ready to install the
component. Just before unwrapping the antistatic packaging, be sure to discharge static
electricity from your body.
When transporting a sensitive component, first place it in an antistatic container or
packaging.
Handle all sensitive components in a static-safe area. If possible, use antistatic floor pads
and workbench pads.
Battery Disposal
Your computer uses a lithium-ion battery and a reserve battery. For instructions about replacing
the lithium-ion battery in your computer, see "Removing a Battery" on page 44. The reserve
battery is a long-life battery, and it is very possible that you will never need to replace it.
However, should you need to replace it, the procedure must be performed by an authorized
service technician.
Do not dispose of the battery along with household waste. Contact your local waste disposal
agency for the address of the nearest battery deposit site.
When Using Your Computer
(continued)
17

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Dell Inspiron 5100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Dell Inspiron 5100 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info