456920
13
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
68
Garantie/technische kenmerken
GARANTIE EN TECHNISCHE ASSISTENTIE
De voorwaarden voor garantie en techni-
sche assistentie zijn vermeld in de documen-
tatie/certificaat die bij uw apparaat is gele-
verd.
GRENSCONDITIES
WERKING
Kamertemperatuur bij koeling 21 ÷ 35°C
TECHNISCHE GEGEVENS
Netspanning zie gegevensplaatje
Max. stroomverbruik
bij koeling
Koelmiddel
Koelvermogen
Het vervoer, het laden, de reiniging, het opvangen en de verwerking van het koelmiddel mogen
uitsluitend worden uitgevoerd door een technisch servicecentrum dat door de fabrikant erkend
is. De verwerking van het apparaat mag uitsluitend worden uitgevoerd door gespecialiseerd
personeel dat door de fabrikant erkend is.
Belangrijke informatie voor de correcte verwerking van het product in overeenstemming met DE EUROPESE
RICHTLIJN 2002/96/EC
Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden
verwerkt.Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebra-
cht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat
voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking
ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een
aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden
verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilni-
sbak aangebracht.
13

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

DeLonghi-PAC-AN95

Zoeken resetten

  • Ik heb de luchtafvoer slang van mij Delonghi PAC AN95 naar buiten en heb de machine in Airco stand. Als ik deze uitzet zie ik een kwartier later water op de vloer. De Luchtafvoerslang heb ik via raam naar buiten en bevindt zich 10 cm boven het apparaat. Wat kan de oorzaak van vocht zijn wat ik kan aan machine geen nattigheid voelen? Gesteld op 15-8-2022 om 16:13

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
    • AAn de achterkant onderaan zit een klein pijpje voor het aftappen van het condens water als u het apparaat niet meer gebruikt, normaal verdampt dit water en gaat met de luchtafvoer naar buiten. Het is goed mogelijk dat bij het verplaatsen het dopje op dit pijpje er af is gegaan. Controleer of dit dopje nog op het pijpje zit. Geantwoord op 16-8-2022 om 10:30

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw DeLonghi PAC-AN95 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van DeLonghi PAC-AN95 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,51 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van DeLonghi PAC-AN95

DeLonghi PAC-AN95 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 17 pagina's

DeLonghi PAC-AN95 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 13 pagina's

DeLonghi PAC-AN95 Gebruiksaanwijzing - English - 13 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info