Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
56
Waarschuwingen
Dit apparaat dient uitsluitend te worden gebruikt zoals aangegeven staat in deze hand-
leiding. Deze gebruiksaanwijzingen hebben niet de bedoeling om alle mogelijke situaties
en omstandigheden die kunnen optreden te dekken. Men dient altijd het gezond ver-
stand te gebruiken en voorzichtig te werk te gaan bij de installatie, de werking en het
onderhoud van elk huishoudelijk apparaat.
Dit apparaat is bestemd voor de klimaatregeling van huiselijke ruimten en dient niet voor
andere doeleinden gebruikt te worden.
Het is gevaarlijk om op welke wijze dan ook de kenmerken van het apparaat te wijzigen.
Het apparaat moet geïnstalleerd worden met inachtneming van de nationale voorsch-
riften inzake elektrische installaties.
Wendt u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot een technisch servicecentrum dat
door de fabrikant erkend is. Reparaties uitgevoerd door ondeskundig personeel kunnen
gevaarlijk zijn.
Dit apparaat mag uitsluitend door volwassenen gebruikt worden.
Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte
mentale, fysieke of sensoriële capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, ten-
zij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
Dit apparaat moet op een doeltreffende aardleiding aangesloten worden. Laat uw elek-
trische installatie controleren door een bekwaam elektricien.
Vermijd het gebruik van verlengsnoeren voor het netsnoer.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerk-
zaamheden gaat uitvoeren.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat te verplaatsen.
Installeer het apparaat niet in ruimten waar de lucht gas, olie, zwavel kan bevatten, of in
de buurt van warmtebronnen.
Plaats het apparaat op een afstand van minstens 50 cm van brandbare stoffen (alcohol,
enz.) of recipiënten onder druk (spuitbussen, enz.).
Plaats geen zware of warme voorwerpen op het apparaat.
Maak het luchtfilter minstens eens per week schoon.
Gebruik geen verwarmingstoestellen in de nabijheid van dit apparaat.
Als het apparaat verplaatst wordt, moet het in verticale positie of liggend op een zijkant
vervoerd worden. Verwijder vóór het transport al het water uit het apparaat. Wacht na
het transport minstens 1 uur voordat u het apparaat weer aanzet.
Dek het apparaat nooit af met plastic zakken wanneer het wordt opgeborgen.
De materialen gebruikt voor de verpakking zijn recyclebaar. Men adviseert ze dus in de
bakken voor gescheiden afvalverzameling te doen.
Breng het apparaat aan het einde van zijn nuttige levensduur naar een speciaal inza-
melcentrum.
Indien het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de
fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met gelijkwaardige
vakkennis, teneinde elk risico te voorkomen.
SPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN VOOR APPARATEN MET HET KOELMIDDEL R140A*
R140 A is een koelmiddel dat aan de EG-milieuverordeningen voldoet. Men adviseert om het
koelcircuit van het apparaat niet te doorboren.
MILIEU-INFORMATIE: Dit apparaat bevat gefluoreerde gassen met broeikaseffect voorzien
door het Protocol van Kyoto De onderhouds- en de sloopwerkzaamheden mogen uitsluitend
door vakkundig personeel worden uitgevoerd (R140A, GWP=1975).
* Controleer op het typeplaatje het koelmiddel dat in uw apparaat wordt gebruikt
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw DeLonghi PAC-AN95 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van DeLonghi PAC-AN95 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,51 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van DeLonghi PAC-AN95

DeLonghi PAC-AN95 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 17 pagina's

DeLonghi PAC-AN95 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 13 pagina's

DeLonghi PAC-AN95 Gebruiksaanwijzing - English - 13 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info