Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
67
Wanneer iets niet werkt
PROBLEEM OORZAAK OPLOSSINGEN
De airconditioner
gaat niet aan
er ontbreekt stroom
de stekker zit niet in het stopcontact
De veiligheidsvoorziening is in werking getre-
den.
wacht
steek de stekker in het stopcontact
Neem contact op met het service-
centrum
De airconditioner
werkt, maar voor
korte duur
de luchtafvoerslang is geknikt
de luchtinlaat en de luchtuitlaat zijn verstopt
de luchtafvoerslang is van het apparaat
losgeraakt
plaats de afvoerslang correct
controleer of er obstakels zijn
die de afvoer van lucht naar
buiten belemmeren
verwijder de knikken
De airconditioner
werkt maar koelt
niet het vertrek
het raam staat open
in de ruimte bevindt zich een warmtebron
(brander, lamp, enz.)
de afvoerslang is uit zijn zitting losgekomen
verstopt luchtfilter
het vermogen van de airconditioner is niet
aangepast aan de condities of afmetingen
van de ruimte
sluit het raam
neem de warmtebron weg
steek de slang in zijn zitting
reinig of vervang het filter
reinig of vervang het filter
Vreemde geur in de
ruimte
het luchtfilter is verstopt
De airconditioner werkt
niet gedurende 3
minuten na een
nieuwe start
De veiligheidsvoorziening van het apparaat
is in werking getreden
wacht tot 3 minuten verstreken
zijn
Het controlelampje
alarm (ALARM) L
gaat branden
Het bakje in het apparaat is vol
Leeg het bakje (zie de para-
graaf “Controles aan einde sei-
zoen” op pag. 66).
ZELFDIAGNOSE
Het apparaat is voorzien van een zelfdiagnosesysteem dat enkele storingen in de werking detec-
teert. De foutmeldingen verschijnen op de display van het apparaat.
OP DE DISPLAY VERSCHIJNT…
DIT BETEKENT:
de kamertemperatuur is te laag
OP DE DISPLAY VERSCHIJNT…
DIT BETEKENT:
de kamertemperatuur is te
hoog
OP DE DISPLAY VERSCHIJNT…
DIT BETEKENT:
wendt u zich tot het dichtstbij-
zijnde servicecentrum
“Low Temperature”
(lage temperatuur)
“High Temperature”
(hoge temperatuur)
“Probe Failure”
(defecte sonde)
NL
12

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw DeLonghi PAC-AN95 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van DeLonghi PAC-AN95 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,51 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van DeLonghi PAC-AN95

DeLonghi PAC-AN95 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 17 pagina's

DeLonghi PAC-AN95 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 13 pagina's

DeLonghi PAC-AN95 Gebruiksaanwijzing - English - 13 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info