Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/264
Pagina verder
4
P R I S E e n M A I N
À L E X T É R I E U R
Éclairage directionnel
Cet éclairage vous assure automa-
tiquement une visibilité supplémen-
taire dans les virages.
Alerte au franchissement
involontaire de ligne
A partir de 80 km/h, cet équipement
s’active automatiquement lors d’un
franchissement involontaire du mar-
quage au sol.
Aide au stationnement
avant / arrière
Cet équipement vous avertit en
cas de détection d’obstacle lors
d’une manoeuvre.
Éclairage d’accompagnement
Après avoir coupé le contact, lors-
que vous quittez votre véhicule, les
feux avant restent allumés pendant
une courte durée.
74
73
121
Entretien du véhicule
Lors du lavage de votre véhicule,
maintenez l’extrémité de la lance
haute-pression à plus de 30 centi-
mètres des décors adhésifs.
Kit de dépannage provisoire
de pneumatique
Ce kit est un système complet, com-
posé d’un compresseur et d’un pro-
duit de colmatage incorporé, pour ef-
fectuer une réparation provisoire du
pneumatique.
120
136
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Citroen C4 - 2010 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Citroen C4 - 2010 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 12,99 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info