Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/283
Pagina verder
4
I N E E N O O G O P S L A G
B U I T E N Z I J D E
Meedraaiende koplampen
Deze verlichting zorgt automatisch
voor beter zicht in bochten.
Lane Departure Warning
System
Boven 80 km/h waarschuwt dit sy-
steem wanneer u onbedoeld een rij-
strookmarkering overschrijdt.
Parkeerhulp voor/achter
Dit systeem waarschuwt u voor
obstakels tijdens het parkeren.
Follow me home-verlichting
Bij het verlaten van de auto, nadat u
het contact hebt afgezet, blijven de
koplampen gedurende een korte tijd
branden.
74
73
121
Onderhoud van de auto
Als u bij het wassen van de auto gebruik
maakt van een hogedrukspuit, houd
dan het uiteinde van de spuit op een af-
stand van minstens 30 cm van stickers
om beschadigingen te voorkomen.
Bandenreparatieset
Met deze set, bestaande uit een
compressor en een dichtmiddel, kunt
u een lekke band provisorisch repa-
reren.
120
136
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Citroen C4 - 2010 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Citroen C4 - 2010 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 13,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info