Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/284
Pagina verder
4
B E D I E N U N G
A U S S E N
Kurvenfahrlicht
Diese Beleuchtung gewährleistet
eine bessere Sicht in den Kurven.
AFIL-Spurassistent
Ab 80 km/h wird diese Ausstattung akti-
viert, wenn eine Fahrbahnmarkierung
ohne Blinkerbetätigung überfahren
wird.
Einparkhilfe vorne/hinten
Diese Ausstattung warnt Sie,
falls ein Hindernis während des
Parkvorgangs erkannt wird.
Nachleuchtfunktion
Nachdem die Zündung ausgeschal-
tet wurde, bleiben die Scheinwerfer
noch für eine kurze Zeit an, wenn Sie
Ihr Fahrzeug verlassen.
74
73
121
Reinigung des Fahrzeugs
Halten Sie beim Reinigen des Fahrzeugs mit einem
Hochdruckreiniger einen Mindestabstand von
30 cm zwischen der Spitze des Hochdruckreinigers
und den aufgeklebten Verzierungen ein.
Reifenreparatursatz
Bei diesem Satz handelt es sich um
ein komplettes System mit einem
Kompressor und einem Dichtmittel
für eine provisorische Reparatur des
Reifens.
120
136
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Citroen C4 - 2010 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Citroen C4 - 2010 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 13,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info