Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
8
Nota: tutti i collegamenti si eseguono utilizzando il cavo dell’altoparlante standard.
Collegamento base
Il seguente diagramma mostra i collegamenti base del dispositivo ad un lettore
CD, ad un giradischi e ad un paio di altoparlanti.
Collegamenti
Altoparlanti
Verificare l’impedenza degli altoparlanti. In caso di utilizzo di un paio di altoparlanti
la loro impedenza deve essere compresa tra 4 e 8 ohm. In caso invece di utilizzo
di due coppie di altoparlanti, la loro impedenza deve essere di 8 ohm ciascuno,
ved. più avanti nella sezione.
I terminali degli altoparlanti di colore rosso sono positivi (+) mentre quelli di colore
nero sono negativi (-). Accertarsi che venga rispettata la giusta polarità su ogni
connettore dell’altoparlante, altrimenti il suono risulterà debole e “compresso”
con pochi bassi.
Uso di collegamenti con fili scoperti
Preparare i cavi dell’altoparlante per il collegamento rimuovendo non più di 10
mm (3/8”) dell’isolamento esterno. Superare i 10 mm potrebbe provocare un
corto circuito. Intrecciare saldamente i fili insieme senza lasciare le estremità
libere. Svitare il terminale dell’altoparlante, inserire il cavo dell’altoparlante,
serrare il terminale e fissare il cavo.
L R
SR20
Altoparlante
destro
Altoparlante
sinistro
Lettore CD
Rosso
Rosso Nero Nero Rosso
Nero RossoNero
Giradischi
Subwoofer optional
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Topaz SR20 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Topaz SR20 in de taal/talen: Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 1,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - English - 17 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Français - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Polski - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 13 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info