Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
SR20
9
ITALIANO
Collegamenti dell’altoparlante B
I collegamenti dell’altoparlante B presenti sul retro dell’amplificatore consentono
l’utilizzo di un secondo paio di altoparlanti (ovvero di altoparlanti sistemati in
un’altra stanza). Il pulsante Speaker A/B presente sul pannello anteriore e
sul telecomando consente l’accensione e lo spegnimento delle due coppie di
altoparlanti. Per maggiori informazioni sul funzionamento di Speaker A/B fare
riferimento alla sezione Pannello anteriore o Telecomando del presente manuale.
Collegamenti bi-wire
se gli altoparlanti sono dotati di due serie di terminali, allora è possibile collegarli
nella configurazione bi-wire. Il bi-wiring invia le frequenze bass e treble a cavi
diversi dell’altoparlante garantendo così un suono più nitido e definito.
Nota:
affinché questo tipo di collegamento funzioni occorre selezionare sia
l’altoparlante A che quello B.
Rimuovere il collegamento bi-wire sui terminali dell’altoparlante prima del
collegamento. Per maggiori informazioni consultare il manuale degli altoparlanti.
SR20
Altoparlante A
Stanza
principale
Altoparlante B
Seconda
stanza
HF
LF
È possibile selezionare A o B oppure sia A che B.
Nota: in caso di utilizzo di due coppie di altoparlanti, preferire altoparlanti con
un’impedenza nominale di 8 ohm ciascuno.
HF
LF
HF
LF
HF
LF
Altoparlante
destro
Altoparlante
sinistro
Rosso Rosso Nero Nero Rosso
Nero RossoNero
Rosso
Nero RossoNero
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Topaz SR20 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Topaz SR20 in de taal/talen: Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 1,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - English - 17 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Français - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Polski - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 13 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info