Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
SR20
7
ITALIANO
Telecomando
Il dispositivo Topaz SR10 è dotato di un telecomando che aziona sia l’unità che
la radio incorporata. Inoltre, i pulsanti con le icone di colore blu possono essere
utilizzati per far funzionare un lettore Topaz CD5 o CD10.
Utilizzare sempre batterie alcaline.
Standby/On (Standby/Accensione)
Commuta l'apparecchio tra la modalità di Standby (Attesa) e On (Accensione).
Pulsante Mute
Silenzia l’audio del dispositivo. Premere nuovamente per annullare il silenziamento.
CD5/CD10 (Icone di colore blu)
Da utilizzarsi esclusivamente per far funzionare lettori Topaz CD5 o CD10. Per
maggiori informazioni consultare il manuale di istruzioni del dispositivo Topaz
CD5 e CD10.
Pulsante Speaker A/B
Alterna tra i terminali altoparlanti selezionati: solo altoparlante A, solo altoparlante
B, altoparlante A e B insieme o tutti gli altoparlanti disattivati.
Pulsante Stereo/Mono
Si utilizza esclusivamente in modalità FM. Alterna tra l’uscita stereo FM e
l’ingresso mono FM. In caso di segnali FM stereo di scarsa qualità, la selezione
della funzione mono riduce in genere il rumore. Nota: alcune stazioni FM sono solo
mono e la selezione della funzione Stereo non sortisce alcun effetto.
Pulsante Mode
Utilizzato in modalità AM/FM. Premendo questo pulsante la modalità di
sintonizzazione alterna tra le modalità Preset, Auto e Manual.
Pulsante Volume
Aumenta o riduce il volume del dispositivo. Utilizzato anche per modificare le
impostazioni bass, treble e balance quando sono selezionate.
Pulsante Skip
Utilizzato in caso di selezione della modalità FM o AM.
In modalità Preset - Consente di scorrere avanti o indietro i preset memorizzati
dall’utente.
In modalità Auto - Consente di passare alla precedente o successiva stazione con
un segnale forte.
In modalità Manual - Regola la frequenza in step per una sintonizzazione ottimale.
Pulsante Menu
Alterna tra le opzioni Bass, Treble e Balance. Utilizzare i pulsanti volume per
modificare il livello dell’opzione selezionata.
Pulsanti Preset (1/6, 2/7, 3/8, 4/8)
Utilizzati in caso di selezione della modalità FM o AM. Consentono di selezionare
le stazioni preimpostate memorizzate dall’utente. Premendo una volta un pulsante
di preset è possibile selezionare uno dei primi 4 preset, premendo poi lo stesso
pulsante una seconda volta si passa al preset successivo. È possibile accedere
a 8 preset direttamente dal telecomando, mentre altri preset possono essere
selezionati in modalità Preset utilizzando i pulsanti Skip/Scan.
Pulsanti sorgente (D1, D2, D3, A1, A2, A3/MP3, Phono,
FM, AM)
Per selezionare la sorgente musicale desiderata premere il pulsante
corrispondente.
Speaker
A/B
1/5 2/6 3/7 4/8
Mode
Menu
Stereo
/ Mono
A1
D1 D3D2
A3/MP3A2
Phono AMFM
Presets
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Topaz SR20 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Topaz SR20 in de taal/talen: Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 1,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - English - 17 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Français - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Polski - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 13 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info