Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
SR20
11
SVENSKA ENGLISH
När autoläge har valts trycker du på knappen för att rulla ned genom
kanalfrekvenserna eller trycker på knappen för att rulla upp genom
kanalfrekvenserna.
AM/FM-mottagaren stannar vid den första starka signalen den hittar. Gå till en
annan kanal genom att trycka på knappen eller igen.
Ställa in förinställda kanaler
Radiokanaler kan sparas som förinställningar i minnet för enkel åtkomst. Du kan
spara högst 15 förinställningar för varje våglängdsband (d.v.s. 15 förinställningar
för AM plus 15 förinställningar för FM).
Ställ in kanalen som du vill spara och håll ned knappen Mode/Store på
enhetens framsida. Displayen på enheten blinkar med nästa tillgängliga
förinställningsnummer.
Mode / Store
01 87.50MHz
Tryck på knappen Mode/Store igen för att spara förinställningen. Det tillgängliga
förinställningsnumret slutar blinka för att visa att kanalen har sparats.
Ändra förinställningsnumret genom att trycka och hålla ned knappen Mode/Store
för att öppna läget för att spara och välj sedan ett valfritt förinställningsnummer
med knapparna och och tryck sedan på knappen Mode/Store igen för att
spara förinställningen.
Återkalla en sparad förinställning genom att helt enkelt trycka på numret på
fjärrkontrollen som motsvarar förinställningen. Alla förinställningsknappar kan
välja två förinställningar. Välj den andra förinställningen på knappen genom att
trycka på knappen igen.
1/5 2/6 3/7 4/8
Presets
Välj en sparad förinställning från enhetens frontpanel genom att helt enkelt trycka
på numret på frontpanelen som motsvarar förinställningen. Du måste trycka och
hålla ned knappen för att komma åt den andra förinställningen som knappen
representerar.
Obs! Du kan endast komma åt sparade förinställningar 1-8 med
förinställningsknapparna på fjärrkontrollen. Du kan komma åt sparade
förinställningar 1-10 med knapparna på frontpanelen. För att komma åt alla
förinställningar, ställ in förinställningsläge (Preset) med knappen Mode på
fjärrkontrollen eller knappen Mode/Store på frontpanelen och använd knapparna
och . Detta ger åtkomst till alla 15 förinställda kanaler för AM respektive FM.
Återställa AM/FM-mottagarens förinställningar
Radera alla sparade förinställningar för både AM och FM, genom att trycka och
hålla knapparna 5/10 och Menu samtidigt. Enheten visar ’Reset’ (Återställ) Starta
om enheten genom att stänga av den och slå på den igen.
1 / 62 / 73 / 84 / 95 / 10
Menu
1
/
6
2
/
7
3
/
8
/
9
Mode / Store
AUTO
AM/FM-mottagarens inställningar
Det är möjligt att ändra AM/FM-mottagarens regionsinställningar för denna enhet.
Detta kan vara nödvändigt om enheten har flyttats till ett annat land.
Det finns två inställningar som ställer in korrekt undertryckning och frekvenssteg
för antingen Nordamerika eller Europa/resten av världen.
Obs! Om du ändrar dessa inställningar, raderas alla förinställda kanaler. När du
flyttar enheten till en annan region måste brytaren Voltage Select (Välj spänning)
ställas in på rätt nätspänning av en auktoriserad återförsäljare.
1 / 62 / 73 / 84 / 95 / 10
Menu
1
/
6
2
/
7
3
/
8
5
/
10
Tryck och håll ned knapparna 4/9 och Menu samtidigt. Displayen visar
programvaruversionen följt av bokstaven A, som står för Nordamerika eller E, som
står för Europa/resten av världen. Starta om enheten genom att stänga av den
och slå på den igen.
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Topaz SR20 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Topaz SR20 in de taal/talen: Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 1,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - English - 17 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Français - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Polski - 13 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info