Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
10
När du har gjort alla anslutningar till din enhet ska du aktivera Topaz SR20 genom
att trycka på strömbrytaren (On/Off) på frontpanelen.
Ställa in källa
Tryck på källknappen på frontpanelen som motsvarar den källa som du vill
använda. Alternativt kan du använda motsvarande knapp på fjärrkontrollen.
PHONO
Justera volymen
Använd antingen volymknapparna på fjärrkontrollen eller volymkontrollen på
enhetens frontpanel för att ändra volymnivån. Den nya nivån indikeras en kort
stund på displayen.
Volymen visas som minus dB där 0dB är den högsta nivån.
Ett större negativ nummer visas att volymen minskas.
VOLUME -40dB
Justera ljudinställningar
Justera bas, diskant eller balans enligt följande:
1. Öppna ljudmenyn. Tryck på knappen Menu på frontpanelen eller på
fjärrkontrollen.
BASS 0dB
2. Gå igenom de tillgängliga alternativen genom att trycka på knappen Menu. De
tillgängliga inställningarna i följd är Bass (Bas), Treble (Diskant) och Balance
(Balans).
3. När du vill justera bas, diskant eller balans roterar du helt enkelt volymknappen
eller använder volymknapparna på fjärrkontrollen.
BASS + 4dB
4. Avsluta genom att vänta i fem sekunder, så återgår enheten till normalt läge.
Ställa in och lyssna på den inbyggda AM/FM-mottagaren
Välj AM/FM-mottagaren (Tuner) som källa med knappen FM/AM på enhetens
frontpanel, eller direkt genom att trycka på knappen FM eller AM på fjärrkontrollen.
FM 87.50MHz
Upprepade tryckningar på knappen FM/AM på frontpanelen växlar mellan lägena
FM och AM.
Obs! Vi rekommenderar att du ställer in Topaz SR20 på autoläge för att förenkla
val av frekvenser första gången apparaten används. Tryck på knappen Mode/
Store på apparatens framsida. Denna knapp växlar mellan förinställningsläge,
autoläge och manuellt läge.
Användarinstruktioner
Antenner
Obs! SR20 medföljs av en tillfällig antenn som kan användas i början. För
permanent användning rekommenderar vi utomhusantenner.
AM-ramantenn
Anslut varje ände av antennen till antenningångarna. Placera antennen så långt
från huvudsystemet som möjligt för att förhindra oönskat oljud och för att få bästa
möjliga mottagning. Om den medföljande AM-ramantennen inte får tillräckligt bra
mottagning kan det vara nödvändigt att använda en AM-utomhusantenn.
FM-antenn
Anslut den anslutna antennen till uttaget FM 75 ohm. Förläng sladden och
flytta runt antennen tills du får bästa mottagning. För fortsatt användning
rekommenderar vi att du använder en 75 ohm FM-utomhusantenn.
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Topaz SR20 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Topaz SR20 in de taal/talen: Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 1,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - English - 17 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Français - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Polski - 13 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info