Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
12
Felsökning
Ingen ström
Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.
Kontrollera att kontakten är ordentligt införd i nätuttaget och är påslagen.
Kontrollera säkringen i nätuttaget eller adaptern.
Kontrollera att strömmen är påslagen på frontpanelen.
Inget ljud hörs
Kontrollera att rätt ingång har valts.
Kontrollera att högtalarna är ordentligt anslutna.
Om du använder AM/FM-mottagaren ska du kontrollera antennanslutningarna
samt att en tillgänglig kanal har valts.
Kontrollera att enheten inte är i tyst läge.
Kontrollera att konfigurationen av Speaker A/B stämmer med dina högtalare.
Ljudet är förvrängt
Kontrollera antennens anslutning och placering.
Kontrollera högtalaranslutningarna.
Ett sus kommer från högtalaren
Kontrollera att alla kabelanslutningar är säkra, delvis jorda/skydda anslutningarna.
För skivspelare.
Det förekommer oönskat bakgrundsljud eller störningar
Flytta bort enheten från annan elektronisk utrustning som kan orsaka störningar.
Flytta antennen.
Kontrollera att alla kabelanslutningar är säkra, delvis jorda/skydda anslutningarna
för skivspelare.
Fjärrkontrollen fungerar inte
Kontrollera att batterierna inte är urladdade.
Kontrollera att inget blockerar fjärrsensorn.
Överhettningsskydd
Enheten har överhettningsskydd och avstängningsskydd. Enheten stängs av om
den används oavbrutet under en lång tid och överhettas. Lämna enheten inställd
på ’ON’ i 10 minuter så att den kyls ned, stäng sedan av enheten och slå på den
igen för att fortsätta lyssna.
Om problemet kvarstår kanske enheten överbelastas. Sänk volymen och
kontrollera att enheten är placerad i ett öppet, ventilerat område för att lösa
problemet.
Användning av två par högtalare med mindre än 8 Ohm kan orsaka överbelastning
och rekommenderas inte.
Om lösningarna ovan inte hjälper att lösa ditt problem ska du avsnittet med
vanliga frågor (Frequently Asked Questions - FAQ) på vår webbplats:
www.cambridge-audio.com/sts/faqs
Kontakta din återförsäljare för all service, med eller utan garanti.
Technical specifications
Uteffekt 100 watt (till 8 ohm)
THD (icke-viktat) <0,01 % @ 1kHz, 80 % av märkeffekt
<0,15 % 20Hz - 20kHz, 80 % av märkeffekt
Frekvensrespons (-1dB) 5Hz - 50kHz
S/N-förhållande (ref 1W) >82dB (icke-viktat)
Ingångsimpedans 47 k ohm
Strömförstärkare, >50
dämpningsfaktor
Standbyförbrukning <0.5W
Max. strömförbrukning 500W
Bas-/Diskantkontroller Hyllfilter, ultimate boost/cut
+/- 10dB @ 100Hz och 20kHz
Subwoofer-utgång 200Hz 2:a följd V+H
Nivån följer volyminställningen
Digitala ingångar PCM16-24-bitar
S/P DIF koaxial 32-192 kHz
TOSlink optisk 32-96 kKz
Mått 110 x 430 x 340mm
Vikt 8,1kg
AM/FM-mottagare
Frekvensband Europa
AM (522-1629kHz)
FM (87,5-108MHz)
USA
AM (530-1710kHz)
FM (87,5-108MHz)
Antenningångar FM 75 ohm, Koaxial.
AM 300 ohm ramantenn/enkel sladd.
Signal till brus 60dB typisk (FM)
Distortion <0,4 % @ 1kHz 50kHz avvikelse (FM-mono)
<0,6 % @ 1kHz 50kHz avvikelse (FM stereo)
12

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Topaz SR20 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Topaz SR20 in de taal/talen: Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 1,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - English - 17 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Français - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Polski - 13 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info