Verklein
Vergroot
Se l’accoppiamento va a buon fine si udrà un ‘beep’ proveniente
dall’unità e il LED smetterà di lampeggiare.
Manuale utente
importante!
Abbinamento di un secondo dispositivo
Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione nella parte
superiore dell’unità per due secondi per accenderla.
Sicurezza della batteria
Spegnimento automatico
Per risparmiare energia, il Go si spegnerà automaticamente dopo 30
minuti in assenza di riproduzione di musica. Per riaccendere il Go ,
premere il pulsante di alimentazione.
Avvertimento di batteria quasi scarica
Un LED rosso lampeggiante indica che la batteria è quasi scarica e il
Go entrerà in modalità standby in assenza di riproduzione di musica.
Questo LED continuerà a lampeggiare per 30 minuti, dopo di che il
Go si spegnerà.
Carica USB
È possibile usare il Go per caricare dispositivi mobili compatibili. Se
l'adattatore di carica non è collegato si scaricherà la batteria.
Il Go contiene una batteria ad alte prestazioni e un sistema di carica
progettato per funzionare a temperature non superiori a 50°C (122°F). Se
si lascia questo prodotto in un’automobile in cui la temperatura può
superare, questo limite si potrebbe danneggiare la batteria in modo
permanente, causare un incendio o un’esplosione. Non lasciare il
prodotto in luoghi in cui la temperatura possa superare tale limite.
Ricaricare la batteria ogni due mesi per mantenerla in condizioni ottimali.
Premere il pulsante per selezionare l'ingresso Bluetooth.
Configurazione del Bluetooth
Per accoppiare un dispositivo diverso, premere e tenere premuto il
pulsante per due secondi per entrare in modalità
accoppiamento e accoppiare il dispositivo Bluetooth così come
descritto nelle istruzioni del Bluetooth.
Premere e tenere premuto il pulsante per due secondi per
entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth. Il LED blu
lampeggiante indica la modalità di accoppiamento.
Abilitare la connettività Bluetooth sul dispositivo Bluetooth (ad es.,
telefono, tablet, ecc.) e abbinarlo con il Go (potrebbr essere
necessario consultare le istruzioni di funzionamento del telefono o
tablet).
Accoppiamento manuale del dispositivo
Principali suggerimenti
Il LED di carica sarà arancione durante la carica e verde al
completamento della carica.
!
Collegare l’adattatore di carica al Go e lasciarlo in carica per quattro
ore prima del primo utilizzo.
Potrebbe essere necessario doversi accertare che
il Bluetooth sia abilitato sul dispositivo.
Toccare il dispositivo NFC contro il logo
nella parte superiore del Go.
Go entrerà in modalità di accoppiamento
automatico e sul dispositivo dovrebbe comparire
‘Go’.
Se il dispositivo Bluetooth è abilitato NFC
NFC
1.
2.
1.
2.
Ingresso Aux
Per selezionare l'ingresso Aux, premere il pulsante .
Sul retro dell’unità si trova un ingresso Aux che consente la connes-
sione di qualsiasi dispositivo analogico.
Il LED diventa verde per indicare l'avvenuta selezione dell'ingresso Aux.
GO
PORTABLE BLUETOOTH
SPEAKER

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Ik heb de speaker al een lange tijd niet gebruikt nu moet ik hem opladen maar weet niet meer waarmee. Gesteld op 7-1-2019 om 15:38

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Sinds enige tijd kan ik mijn Cambridge audio minx go niet meer activeren. Batterij is opgeladen. Wat te doen?
    Gaarne advies
    Gesteld op 15-1-2018 om 12:12

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Minx Go V2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Minx Go V2 in de taal/talen: Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 0,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info