Verklein
Vergroot
Als de verbinding is gemaakt, klinkt er een pieptoon en stopt
het LED-lampje met knipperen.
Handleiding
belangrijk !
Nog een apparaat verbinden
Tijdens het opladen brandt het LED-lampje oranje . Het
wordt groen zodra de Go volledig is opgeladen.
Zet de Go aan door de Power-knop op de bovenzijde twee
seconden ingedrukt te houden.
Veiligheid batterij
Automatisch uitschakelen
Om energie te besparen schakelt de Go automatisch uit als er 30
minuten lang geen muziek wordt afgespeeld. Druk op power om
de Go weer aan te zetten.
Batterijwaarschuwing
Als de batterij bijna leeg is, knippert er een rood LED-lampje. De Go
schakelt over naar de stand-by modus. Er kan geen muziek meer
worden afgespeeld. Het LED-lampje blijft 30 minuten knipperen en
vervolgens schakelt de Go vanzelf uit.
USB opladen
De Go kan ook worden gebruikt om mobiele apparaten op te laden.
Als de oplader niet is aangesloten, wordt voor het opladen van
andere apparaten de energie uit de batterij van de Go gebruikt.
De Go bevat een hoogwaardige batterij en oplaadsysteem dat is ontworp-
en voor temperaturen tot maximaal 50°C (122°F).
Als het apparaat in een auto ligt waar de temperatuur hoger kan worden,
bestaat er brand- en explosiegevaar en kan de batterij blijvende schade
oplopen. Laat het apparaat niet achter in een ruimte waar de temperatuur
hoger dan 50°C kan worden. Laad de batterij minimaal iedere twee
maanden op om hem in optimale staat te houden.
Druk op de knop om de Bluetooth-ingang te selecteren.
Bluetooth instellen
Als je nog een apparaat wilt verbinden, houd je de knop twee
seconden ingedrukt om de verbindingsmodus te activeren en
verbind je het Bluetooth-apparaat volgens de
Bluetooth-instructies.
Tips
Ga naar de Bluetooth-verbindingsmodus door de knop
twee seconden ingedrukt te houden. Het knipperende
blauwe LED-lampje geeft aan dat de verbindingsmodus
actief is.
Schakel Bluetooth in op je Bluetooth-apparaat (telefoon,
tablet etc.) en verbind het met de Go (raadpleeg eventueel de
gebruiksaanwijzing van je telefoon of tablet).
Apparaat handmatig verbinden
!
Sluit voor het eerste gebruik de Go aan op de oplader en laat hem
4 uur opladen.
Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op je apparaat.
Tik met je NFC-apparaat tegen het logo
op de bovenkant van de Go.
Go springt vanzelf in de
verbindingsmodus en op je apparaat
verschijnt 'Go'.
Als je Bluetooth-apparaat NFC heeft
NFC
1.
2.
1.
2.
Aux-ingang
Druk op de knop om de Aux-ingang te selecteren.
Op de achterkant van de Go zit een Aux-ingang om analoge
apparaten aan te sluiten. Als de Aux-ingang is geselecteerd, is
het LED-lampje groen.
GO
PORTABLE BLUETOOTH
SPEAKER

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Ik heb de speaker al een lange tijd niet gebruikt nu moet ik hem opladen maar weet niet meer waarmee. Gesteld op 7-1-2019 om 15:38

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Sinds enige tijd kan ik mijn Cambridge audio minx go niet meer activeren. Batterij is opgeladen. Wat te doen?
    Gaarne advies
    Gesteld op 15-1-2018 om 12:12

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Minx Go V2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Minx Go V2 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info