Verklein
Vergroot
Successful pairing will be signalled by a ‘beep’ from the unit and the
LED will stop flashing.
Pairing a second device
The charging LED will indicate orange whilst charging and
green when fully charged.
Press and hold the power button on the top of the unit for two
seconds to turn it on.
Battery Safety
Your Go contains a high performance battery and charging system that is
designed to work in temperatures that do not exceed 50°C (122°F). Leaving
this product in an automobile where temperatures may exceed this limit may
result in permanent battery damage, fire or explosion. Do not leave your
product in any location where temperatures may exceed this limit. Please
recharge the battery every two months to maintain the battery in optimal
condition.
Bluetooth set-up
Press the button to select the Bluetooth input.
To pair a different device, press and hold the button for two seconds to
enter pairing mode and pair your Bluetooth device as described in the
Bluetooth instructions.
1.
2.
Press and hold the button for two seconds to enter Bluetooth pairing
mode. The flashing blue LED, indicates pairing mode.
Enable Bluetooth connectivity on your Bluetooth device (eg. phone, tablet
etc) and pair with the Go (you may need to consult your phone or tablet
operating instructions).
Pairing Your Device Manually
User manual
To talk to us, call +44 (0)203 514 1521 (UK Local)
or 1-877-357-8204 (USA)
Auto power down
To save power, your Go will automatically turn off after 30 minutes if no
music is playing. Press the power button to turn the Go back on.
Low battery warning
A flashing red LED indicates that the battery is too low and the Go will
enter a standby mode where no music can be played. This LED will
continue flashing for 30 minutes after which the Go will turn off.
TOP TIPS
!
USB Charging
The Go can be used to charge compatible mobile devices. If the charging
adaptor is not connected this will drain the battery.
Important !
Connect the charging adaptor to the Go and charge for
4 hours before first use.
You may need to ensure Bluetooth is enabled on
your device.
Touch your NFC device against the logo on
top of the Go.
Go will enter automatic pairing mode and
‘Go’ should appear on your device.
NFC
1.
2.
If your Bluetooth device is NFC enabled
GO
PORTABLE BLUETOOTH
SPEAKER
Aux input
Press the button to select the Aux input. There is an Aux input
on the rear of the unit that allows any analogue device to be connected.
LED will turn green to indicate Aux input is selected.

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Ik heb de speaker al een lange tijd niet gebruikt nu moet ik hem opladen maar weet niet meer waarmee. Gesteld op 7-1-2019 om 15:38

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Sinds enige tijd kan ik mijn Cambridge audio minx go niet meer activeren. Batterij is opgeladen. Wat te doen?
    Gaarne advies
    Gesteld op 15-1-2018 om 12:12

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Minx Go V2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Minx Go V2 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info