Verklein
Vergroot
Important!
Wir sind telefonisch unter 0800 186 2118(DE) oder
+44(0)203 514 1521 (international) zu erreichen.
Schließen Sie das Bluetone 100 an eine Steckdose an.
Die LED auf der Vorderseite leuchtet daraufhin durchgehend
rot.
Betätigen Sie zum Einschalten den Netzschalter an
der Oberseite des Gerätes.
Um Musik über Bluetooth genießen zu können, müssen Sie zuerst
sicherstellen, dass das Bluetone 100 an eine Stromquelle
angeschlossen ist. Danach können Sie das Bluetone 100 mit Ihrem
Bluetooth-fähigen Gerät verbinden.
Bluetooth
Top Tipps
AUX/MP3-Eingang
Drücken Sie die Taste am Bluetone 100, um es in den
Pairing-Modus zu versetzen, woraufhin die vorderseitige
LED blau blinkt.
Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ihres
Bluetooth-Gerätes (z.B. Smartphone, Tablet, etc.) ein
und paaren Sie es mit dem Bluetone 100. (Ggf. müssen
Sie hierzu das Handbuch des entsprechenden Gerätes
zu Rate ziehen.)
Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, können Sie
über das Bluetone 100 Musik abspielen.
NetzschalterLauter Leiser
AUX/MP3-Taste
drücken, um das Signal
am Analogeingang zu
hören
Bluetooth
drücken, um das Signal der
Bluetooth-Verbindung zu hören
AUX
MP3
Bluetone 100 Bluetooth Music System
Passen Sie die Basslautstärke Ihrer Hörumgebung an.
Automatisches
Abschalten
Min Max
Bluetone 100 Bluetooth Music System
Standby
MP3-Eingang
angewählt
AUX-Eingang
angewählt
BT-Paarungsmodus
BT-Eingang angewählt
Bass-Justierung
LED-Anzeige
Um Strom zu sparen, schaltet sich das Gerät automatisch ab,
wenn über einen gewissen Zeitraum keine Tasten gedrückt
wurden.
Drücken Sie auf die MP3- oder AUX-Taste, um den
gewünschten Analogeingang zu wählen und die Wiedergabe
des Bluetooth-Signals zu stoppen. Die LED leuchtet
daraufhin durchgehend türkis (MP3) oder orange
(AUX).
BLUETONE 100
BLUETOOTH SPEAKER
Benutzerhandbuch

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Bluetone 100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Bluetone 100 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,87 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info