Verklein
Vergroot
Important!
BLUETONE 100
BLUETOOTH SPEAKER
Handleiding
Steek de stekker van de Bluetone 100 in het stopcontact:
de led op de voorkant geeft een constant rood weer.
Druk op de aan-knop bovenop het apparaat om hem
aan te zetten.
Om naar muziek te kunnen luisteren via Bluetooth moet je er eerst
voor zorgen dat de Bluetone 100 is aangesloten op het stopcontact.
Vervolgens moet je de Bluetone 100 paren met je
Bluetooth-apparaat.
Bluetooth
Belangrijke tips
Aux-/mp3-ingang
Druk op de -knop van de Bluetone 100 om hem in
Bluetooth-paarstand te zetten. De led op de voorkant begint
blauw te knipperen.
Schakel de Bluetooth-functionaliteit van je Bluetooth-apparaat
(bijv. telefoon, tablet enz.) in en paar hem met de Bluetone
100 (voor meer informatie hierover, zie de handleiding van je
telefoon of tablet).
Als de apparaten gepaard zijn, wordt de muziek op je apparaat
afgespeeld op de Bluetone 100.
Aan-/uitknopVolume harder Volume zachter
Aux-/mp3-knop
druk hierop om te luisteren
naar de analoge input
Bluetooth
druk hierop om te luisteren naar je
Bluetooth-apparaat
AUX
MP3
Stel de basweergave van de Bluetone 100 af op
je omgeving.
Automatische
uitschakelfunctie
Min Max
Bluetone 100 Bluetooth Music System
Bluetone 100 Bluetooth Music System
Stand-by
Mp3-ingang
geselecteerd
Aux-ingang
geselecteerd
BT-paarstand
BT-ingang
geselecteerd
Basregeling
Led-indicator
Om elektriciteit te besparen wordt de Bluetone 100
automatisch uitgeschakeld als er enige tijd geen
knoppen zijn ingedrukt.
Druk op de MP3- of AUX-knop om de analoge ingang te
selecteren. Het afspelen via Bluetooth wordt onderbroken en
de led geeft een constant cyaankleurig (mp3) of
oranje (aux) licht.
Bluetone 100 Bluetooth Music System

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Bluetone 100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Bluetone 100 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,87 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info