Verklein
Vergroot
Important!
BLUETONE 100
BLUETOOTH SPEAKER
Appuyez sur le bouton sur le Bluetone 100 pour le mettre en
mode Association Bluetooth et la LED de la face avant clignotera
en bleu.
Activez la connectivité Bluetooth sur votre appareil Bluetooth
(Téléphone, tablette, etc.) et associez-le au Bluetone 100. (Le
cas échéant, consultez le mode d’emploi de votre téléphone ou
tablette.)
Une fois associés, la musique de votre appareil sera lue par le
Bluetone 100.
Manuel d'utilisation
Pour nous parler directement, appelez le 0975180204 (FR)
ou +44 (0)203 514 1521 (hors France).
Branchez le Bluetone 100 sur le secteur et la LED de la
face avant s'allumera en rouge.
Appuyez sur le bouton Marche sur le dessus de l’appareil pour
mettre en service.
Pour profiter de la musique sur Bluetooth, assurez-vous d'abord
d'avoir branché le Bluetone 100 sur le secteur. Associez ensuite
le Bluetone 100 à votre appareil Bluetooth.
Bluetooth
Astuces
Entrée AUX/MP3
Bouton MarcheRéduire
volume
Augmenter
volume
Bouton AUX/MP3
appuyez pour écouter
l’entrée analogique
Bluetooth
appuyez pour écouter votre appareil
Bluetooth
AUX
MP3
Bluetone 100 Bluetooth Music System
Ajustez les graves de votre BLUETONE 100 à votre
environnement d’écoute.
Arrêt automatique
Min Max
Bluetone 100 Bluetooth Music System
Veille
Entrée MP3
sélectionnée
Entrée AUX
sélectionnée
Mode association
Bluetooth
Entrée Bluetooth
sélectionnée
Contrôle des graves
Indication de la LED
Afin d'économiser l'énergie, si on n'appuie sur aucun bouton
de l'unité dans un certain temps, celle-ci se mettra
automatiquement à l'arrêt.
Appuyez sur le bouton MP3 ou AUX pour sélectionner
l'entrée analogique et couper la lecture Bluetooth. La LED
s'allumera en cyan (MP3) ou en orange (AUX).
Bluetone 100 Bluetooth Music System

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Bluetone 100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Bluetone 100 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,89 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info