Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
3
QCC®-1 QUICK CLOSING COUPLING
1. All OMC models are designed to be used with an LP
gas cylinder equipped with the QCC®-1 Quick Closing
Coupling system.
2. The QCC®-1 system incorporates safety features required
by the American National Standards Institute (ANSI) and
the Canadian Standards Steering Committee.
Gas will not flow until a positive connection has been made.
A thermal element will shut off the flow of gas between 240°
and 300° F.
When activated, a Flow Limiting Device will limit the flow of
gas to 10 cubic feet / hour.
3. The LP Gas Cylinder is not included with the Gas Grill.
Be sure to purchase one with the QCC® valve. This valve
is recognized by the external threads on the inlet port of
the valve. QCC® equipped cylinders are available from
your Gas Grill Dealer.
NOTE: Any attempt to connect the regulator, by use of
adapters or any other means, to any other valve could
result in damage, re or injury and may negate the
important safety features in the QCC®-1 system.
SPECIFICATION
1. All LP gas cylinders used with this appliance must
be constructed and marked in accordance with the
Specifications for LP Gas Cylinders of the U.S. Department
of Transportation (D.O.T.) or the National Standard of
Canada, CAN/CSA-B339, Cylinders, Spheres and Tubes
for Transportation of Dangerous Goods ; and Commission,
as applicable
2. The LP gas cylinder used for this appliance must not
have a capacity exceeding 20 lb. (9 kg).
Approximately 18” (46cm) high and 12” (31cm)
diameter
3. All LP gas cylinders used with this appliance should be
inspected at every filling and re qualified by a licensed
service outlet at the expiry date (10 years), in accordance
with the DOT (USA) and Canadian Transport Commission
(Canada) codes for LP Gas Cylinders.
4. All LP gas cylinders used with this appliance must be
provided with a shutoff valve terminating in a cylinder valve
outlet No. 510, specified in the Standard for Compressed
Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connection (USA)
ANSI/CGA-V-1-1977 (Canada) CSA B96.
5. The cylinder supply system must be arranged for vapor
withdrawal.
6. The cylinder must include a collar to protect the cylinder
valve.
7. The cylinder must be installed as per assembly instructions.
8. Never fill the cylinder beyond 80% full. A fire causing death
or serious injury may occur.
9. The cylinder valve must include a safety relief device
having direct communication with the vapor space of the
cylinder.
HANDLING
1. Government regulations prohibit shipping full LP gas
cylinders. You must take your new cylinder to a LP gas
dealer for filling.
2. A filled LP gas cylinder is under very high pressure. Always
handle carefully and transport in the upright position.
Protect the valve from accidental damage.
3. Do not tip the LP gas cylinder while connecting it to the
regulator. Fasten the cylinder securely during transport,
use and storage.
4. If the cylinder is tipped after it is connected to the regulator,
shut off the gas, disconnect the regulator and have it
checked before using it again.
STORAGE
1. Store the LP gas cylinder outdoors in a well-ventilated
place.
2. Do not store the LP gas cylinder in direct sunlight, near a
source of heat or combustion.
3. If you intend to store the grill indoors, disconnect and
remove the LP gas cylinder first. Disconnected cylinders
must have a dust cap installed and must not be stored in
a building, garage or any enclosed area.
4. Keep out of the reach of children.
5. When the LP gas cylinder is connected to the gas grill, the
gas grill and LP gas cylinder must be stored outside in a
well-ventilated place.
OPERATION
1. Never connect your gas grill to an LP gas cylinder
without the regulator provided, and NEVER TO AN
UNREGULATED LP GAS SUPPLY. The regulator
supplied with the barbecue must be used.
2. Always leak test the LP gas cylinder to regulator
connection when connecting the LP gas cylinder to the
appliance. See “Leak Testing.” (page 5)
3. Do not operate appliance if the smell of LP gas is present.
Extinguish all flame and determine source of LP gas
before proceeding. Do not ignite the appliance until the
LP gas leak has been found and sealed.
4. Always shut off LP gas cylinder valve when the appliance
is not in use.
LP GAS CYLINDER
Nipple with Flow
Limiting Device
Heat Sensitive
Hand Wheel
Regulator
Shut-Off Valve
Cylinder
Check Valve
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw BroilKing REGAL 690 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van BroilKing REGAL 690 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info