Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
585 KUMPF DRIVE
WATERLOO, ONTARIO, CANADA
N2V 1K3
FOR USE WITH L.P. (LIQUID PETROLEUM)
GAS
IN CANADA, PROPANE GAS
ANSI Z21.58b-2012 / CSA 1.6b-2012
CONTENTS
SAFETY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
L.P. GAS CYLINDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
OPD EQUIPPED CYLINDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
HOSE & REGULATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
LEAK TESTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
VENTURI TUBES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
LIGHTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
COOKING TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
MAINTENANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
WARRANTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
GUIDE DU PROPRIÉTAIRE DE BARBECUE AU GAZ . . .13
MANUAL DEL USUARIO DE PARRILLA A GAS . . . . . . .25
DANGER
IF YOU SMELL GAS:
1. SHUT OFF GAS TO THE APPLIANCE
2. EXTINGUISH ANY OPEN FLAME
3. IF ODOR CONTINUES, KEEP AWAY FROM THE
APPLIANCE AND IMMEDIATELY CALL YOUR GAS
SUPPLIER OR YOUR FIRE DEPARTMENT
WARNING
1. DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR
OTHER FLAMMABLE LIQUIDS OR
VAPORS IN THEVICINITY OF
THIS APPLIANCE
2. AN LP CYLINDER NOT CONNECTED FOR USE
SHALL NOT BE STORED IN THE VICINITY OF THIS
OR ANY OTHER APPLIANCE
PLEASE RECORD YOUR MODEL
NUMBER, SERIAL NUMBER AND DATE
OF PURCHASE HERE.
This information can be found on the black and silver OMC caution sticker on
the back or side of your gas grill.
Model Number -
Serial Number -
Date of Purchase / /
dd mm yyyy
!
!
1-800-265-2150
info@omcbbq.com
20094-40LP REV G 03/14
GAS BARBECUES
OWNER’S MANUAL
FOR ASSEMBLY INSTRUCTION, PLEASE SEE YOUR ASSEMBLY MANUAL
OR VISIT www.omcbbq.com TO VIEW OUR ASSEMBLY VIDEOS.
READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING YOUR GAS GRILL.
RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw BroilKing REGAL 690 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van BroilKing REGAL 690 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info