Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
©2014 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 160-4354 RevA Rev 09/14
Visit our website at: www.BISSELL.com
16
For information about repairs or replacement parts, or questions about your warranty:
Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product.
You’ll receive:
Visit www.BISSELL.com/registration now!
Visit the BISSELL website: www.BISSELL.com
When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.
Please record your Model Number: ___________________
Please record your Purchase Date: ___________________
NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase
date in the event of a warranty claim. See Warranty on page 15 for details.
Call:
BISSELL Consumer Care
1-800-237-7691
Monday - Friday 8 am - 10 pm ET
Saturday 9 am - 8 pm ET
Sunday 10am - 7pm ET
Email:
BISSELL.com/email-us
BISSELL Csumer Care
Regr yr product tod!
BISSELL Rewards Points
Automatically earn points for
discounts and free shipping on
future purchases.
Faster Service
Supplying your information now
saves you time should you need
to contact us with questions
regarding your product.
Product Support
Reminders and Alerts
We’ll contact you with any
important product maintenance
reminders and alerts.
Special Promotions
Optional: Register your email
to receive notice of offers,
contests, cleaning tips and more!
16

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bissell Powerglide-deluxe 1306 SERIES bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bissell Powerglide-deluxe 1306 SERIES in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info