Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
www.BISSELL.com
14
Trbleshting
WARNING
To reduce the risk of electric shock, turn power switch o
and disconnect polarized plug from electrical outlet before
performing maintenance or troubleshooting checks.
Problem Possible causes Remedies
Vacuum
cleaner won’t
turn on
Blown fuse/tripped breaker Check/replace fuse or reset breaker
No power
at rotating
floor brush
Vacuum is in upright position Recline vacuum to operate brush
Brushroll automatically turned off
to prevent damage due to clog or
large debris in brushroll.
Locate brush reset button on lower
back right of unit and press red
button. Follow instructions on page 11.
Vacuum
cleaner won’t
pick up dirt
Crack or hole in hose Check hose and replace if needed
Rotating floor brush bristles worn Replace brush
Dirt container or cyclone not
installed properly
Position correctly and lock in place
Variable suction power is set to
the low setting
Rotate variable suction counter
clockwise for full suction power
Filters are dirty Check and clean pre-motor and
post-motor filters, see page 9
Visible dirt
escaping
from cleaner
Dirt container full Empty dirt container
Filters or secondary cyclone
missing or installed incorrectly
Check secondary cyclone, pre-motor and
post-motor filters for correct installation
Dirt container installed incorrectly
Pull out and re-insert dirt container correctly
Is your vacuum plugged in?
Are all hoses connected?
14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bissell Powerglide-deluxe 1306 SERIES bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bissell Powerglide-deluxe 1306 SERIES in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info