Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/189
Pagina verder
Apple Inc.
K
© 2009 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.
Apple, het Apple logo, Cover Flow, iCal, iPhoto, iPod,
iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers,
Pages, Safari en Spotlight zijn handelsmerken van Apple
Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en
andere landen.
Finder, iPhone, Multi-Touch en Shue zijn
handelsmerken van Apple Inc.
iTunes Store is een dienstmerk van Apple Inc., dat is
gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
App Store en MobileMe zijn dienstmerken van Apple
Inc.
Nike + iPod Sport Kit valt onder een of meer van
de patentnummers 6.018.705, 6.052.654, 6.493.652,
6.298.314, 6.611.789, 6.876.947 en 6.882.955 in de
Verenigde Staten, hetzij alleen hetzij in combinatie met
een iPod-mediaspeler met Nike + iPod.
Het woordmerk Bluetooth® en de Bluetooth-logo's zijn
gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van
Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik hiervan door Apple Inc.
valt onder de licentiebepalingen.
Adobe en Photoshop zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere
landen.
Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of
productnamen kunnen handelsmerken van de
desbetreende bedrijven zijn.
Producten van andere fabrikanten worden alleen
genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat
deze producten worden aanbevolen of door
Apple zijn goedgekeurd. Apple aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de
betrouwbaarheid van deze producten. Alle eventuele
afspraken, overeenkomsten en garantiebepalingen
komen rechtstreeks tot stand tussen de leverancier en
de gebruiker. Deze handleiding is met uiterste zorg
samengesteld. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor druk- of typefouten.
N019-1594/2009-09
189

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Apple iPod Touch bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Apple iPod Touch in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 18,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info