Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/189
Pagina verder
Bijlage B Meer informatie 187
De gebruikershandleiding op de iPod touch bekijken
De iPod touch-gebruikershandleiding, die is geoptimaliseerd voor weergave op de
iPod touch, is beschikbaar op http://support.apple.com/nl_NL/manuals/ipodtouch.
De handleiding op de iPod touch bekijken: Tik in Safari op en tik vervolgens op
de bladwijzer 'iPod touch-gebruikershandleiding'.
Een symbool voor de gebruikershandleiding aan het beginscherm toevoegen:
Tik tijdens het bekijken van de handleiding op en tik vervolgens op 'Zet in
beginscherm'.
De iPod touch-gebruikershandleiding is beschikbaar in verschillende talen.
De handleiding in een andere taal bekijken: Tik op 'Wijzig taal' onder in het scherm
op de hoofdpagina en kies vervolgens de gewenste taal.
Informatie over gescheiden inzamelen en recyclen
U moet zich volgens de geldende regelgeving van de iPod ontdoen. Omdat de iPod
een batterij bevat, mag het apparaat niet samen met huishoudelijk afval worden
weggegooid. Wanneer uw iPod niet meer bruikbaar is, neemt u contact op met Apple
of met de lokale instanties voor meer informatie over het recyclen van het apparaat.
Ga voor meer informatie over het recyclingprogramma van Apple naar
www.apple.com/nl/environment/recycling.
Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen.
Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der
maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.
Nederland: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in
een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.
Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin
Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.
Taiwan:
De batterij vervangen: De oplaadbare batterij van de iPod touch mag alleen worden
vervangen door een door Apple erkende serviceaanbieder. Ga voor informatie over
het vervangen van de batterij naar www.apple.com/nl/support/ipod/service/battery.
187

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Apple iPod Touch bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Apple iPod Touch in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 18,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info