Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/42
Pagina verder
ENGLISH
17
En
SELECTING A TRACK
Besides the methods described here, discs can also be searched
by title/chapter (DVDs), track (CDs) or time. See “ON SCREEN
DISPLAY INFORMATION”, page 23.
DIRECTLY SELECTING A TRACK WITH THE
REMOTE CONTROL (CD ONLY)
A track can be selected directly by entering the track number on
the remote control, either during playback or stop.
Press 0-9 to select the desired track.
Example:
To play track 12, press 1, 2.
To play track 20, press 2, 0.
Playback begins at the beginning of the selected track and
continues to the end of the disc.
FAST FORWARD/REVERSE PLAYBACK
Press f or g on the remote control or hold
down f or g on the main unit during playback.
-SCAN x 2” or “ +SCAN x 2” is displayed on the TV screen.
The disc is played back forward (when pressing g) or in reverse
(when pressing f) at high speed.
To change playback speed
Press f or g on the remote control (hold down f or g
on the main unit) repeatedly .
With each press:
DVDs:
x 2 x 4 x 16 x 100
CDs:
x 2 x 4 x 8
To return to normal playback
Press c.
NOTE
There is no audio during fast DVD playback.
The fast playback speed is the value for a disc with an average
bit rate. The actual speed may be dif ferent for some discs.
If the search reaches the beginning or the end of a track, it
automatically returns to normal playback. (CDs)
SKIPPING
Press r or t during playback.
With each press of t, the disc position skips to the succeeding
tracks (CDs) or chapters (DVDs).
When r is pressed once, the disc position skips back to the
beginning of the current tracks (CDs) or chapters (DVDs).
When r is pressed twice or more, the disc position skips back
to the previous tracks (CDs) or chapters (DVDs).
Depending on scenes, this operation may not function on DVDs.
PLAYING DVDS AND AUDIO CDS
17

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Aiwa HT-DV90 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Aiwa HT-DV90 in de taal/talen: English, Français, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info