496631

Advertentie

40
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/42
Pagina verder
CABLE brand code/Código de marca de TV
por cable/Code de marque de décodeur de
télévision par câble
Brand
Marca
Marque
ABC
AIWA
ANAM
ANTRONIX
ARCHER
CABLETENNA
CABLEVIEW
CENTURY
CITIZEN
COLOUR VOICE
COMTRONICS
CONTEC
EASTERN
GARRARD
GC ELECTRONICS
GEMINI
GENERAL INSTRUMENT
GRADIENT
HAMLIN
HITACHI
HYTEX
JASCO
JERROLD
Code
Código
Code
702
703
704
705
706
709
753
700
794
793
708
709
708
709
710
711
708
708
711
711
712
713
714
715
716
717
711
709
718
719
749
703
781
720
721
722
735
745
703
702
711
703
705
707
714
718
723
724
APPENDIX/APÉNDICE/APPENDICE
APPENDIX/APÉNDICE/APPENDICE
A-6
TOSHIBA
TOTEVISION
UNITECH
VECTOR RESEARCH
VICTOR
VIDEO CONCEPTS
VIDEOSONIC
WARDS
XR-1000
YAMAHA
415
449
451
455
465
493
506
516
413
414
413
409
410
415
416
410
409
410
415
416
513
413
413
414
415
421
423
426
429
455
456
461
496
501
502
503
507
516
531
421
426
461
409
410
411
418
458
511
ZENITH 404
498
504
519
528
LG (GOLDSTAR)
MAGNAVOX
MEMOREX
MOVIE TIME
NSC
OAK
PANASONIC
PARAGON
PHILIPS
PIONEER
PULSAR
RADIOSHACK
RCA
REALISTIC
746
753
782
783
784
785
788
789
790
791
792
770
771
779
780
725
726
702
727
728
702
727
728
702
716
729
748
752
726
711
712
713
714
725
730
731
732
701
733
734
742
726
770
771
779
780
747
749
752
709
40

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Aiwa HT-DV90 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Aiwa HT-DV90 in de taal/talen: Engels, Frans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 0,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info