Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/42
Pagina verder
ENGLISH
15
En
BASIC OPERATIONS
PLAYING A DISC
1
To play a DVD, turn on the TV and select the proper
input.
On your TV, select the input from the VIDEO OUT jack (or the
S-VIDEO OUT jack, if you are using S-video) of this unit.
2
Select DVD/CD function.
Press FUNCTION repeatedly on the main unit or press DVD/
CD on the remote control.
3
Press zOPEN/CLOSE to open the disc tray.
4
Place a disc with the labeled side up.
5
Press zOPEN/CLOSE again to close the disc tray.
“LOADING” is displayed while the player loads the disc.
If the disc is not placed correctly , “NO DISC” or “DISC ERR”
appears on the unit’ s display .
File extension
A 3-character string added to a file name under W indows or
DOS environment is called “file extension”. A file extension is
used mainly to identify types of files. File extension for MP3
files is “.mp3”.
Notes on creating MP3 discs
When converting audio data to MP3
To enjoy high sound quality , we recommend storing MP3 files
with a sampling frequency of 44.1 kHz and a fixed bit rate of
128 kbps.
When creating MP3 discs
Do not store more than 512 folders and files in a disc.
•To play files in the order they were recorded
1. Use a writing software capable of recording MP3 files in
numerical and alphabetical order . For details on using the
software, refer to the operating instructions supplied with
the software.
2. Use only one folder . (Do not create a sub-folder within a
folder .)
3.Include a two- or three- digit number at the beginning of
each folder or file name so that the folders and files are
played in order .
<example of recommended names>
01XXXXX.mp3
02XXXXX.mp3
03XXXXX.mp3
04XXXXX.mp3
05XXXXX.mp3
<example of names not recommended>
1XXXXX.mp3
5XXXXX.mp3
10XXXXX.mp3
15XXXXX.mp3
20XXXXX.mp3
(Numbers at the beginning have dif ferent digit number .
The tracks will not be played in this order but played in
the order of “1”, “10”, “15”, “20” and “5”.)
Do not record other format (CDDA etc.,) in MP3 disc. It may
not be played back properly
PLAYING DVDS AND AUDIO CDS
15

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Aiwa HT-DV90 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Aiwa HT-DV90 in de taal/talen: English, Français, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info