Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/42
Pagina verder
6
ENGLISH
L&R: Front speakers
C: Center speaker
Place it in the center of the two front speakers, possibly
on or below the TV set.
LS&RS: Surround speakers
Place them directly to the side of or slightly behind the
listening area. Align them horizontally , preferably 0.6 to 1
meter above ear height.
•SW: Subwoofer
Place it anywhere between the two front speakers.
NOTE
•Do not place the left and right front speakers close to the
TV set, as doing so may cause picture noise.
Sound output from the center and surround speakers is
only available when the surround ef fect (Dolby Surround
or DTS Surround etc.,) is activated with the appropriate
setting.
•To mount the front and surround speakers on the wall, see
“MOUNTING THE FRONT AND SURROUND
SPEAKERS”, page 8.
2
Connect the speakers.
The black-colored cord goes to the 9 terminals and the
other cord goes to the 0 terminals.
Connect the cords to the corresponding speakers. Hold
down the lever to insert the cord, then release.
Connect the cord from the right front speaker to the
FRONT SPEAKERS R terminals, and the cord from the
left front speaker to the FRONT SPEAKERS L terminals.
Connect the cord from the right surround speaker to the
SURROUND SPEAKERS RS terminals, and the cord
from the left surround speaker to the SURROUND
SPEAKERS LS terminals.
Connect the cord from the center speaker to the CENTER
SPEAKER terminals.
Connect the cord from the subwoofer to the SUB
WOOFER terminals.
NOTE
Connect the speaker cords securely to the terminals.
Improper connection may cause a short circuit.
When connecting the speakers that are not supplied,
confirm the speaker impedance and the speaker setting of
this unit (page 25).
3 Connect the supplied antennas.
Connect the FM antenna to the FM 75 (COAXIAL) jack
and the AM antenna to the AM LOOP terminal.
4 Connect the power supply.
Plug in the AC power cord of this unit to a wall outlet.
NOTE
Do not leave objects generating magnetism, such as credit
cards, near the speakers, as the objects may be damaged.
Do not bring the FM antenna near metal objects or curtain rails.
Do not bring the AM antenna near other optional equipment,
the stereo system itself, the AC cord or speaker cords, since
noise will be picked up.
Do not unwind the AM antenna wire.
FM antenna
AM antenna
Connecting
the speaker
cord to the
terminals
The black-colored cord goes to the
2
terminal.
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Aiwa HT-DV90 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Aiwa HT-DV90 in de taal/talen: English, Français, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info