Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
14
OPSPOREN VAN STORINGEN
Als u de volgende geluiden hoort
Reinigen van het koelvak
Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid.
De aanwezigheid van waterdruppels op de achterwand aan de
binnenkant van het koelvak duidt erop dat het apparaat bezig is
automatisch te ontdooien. Het dooiwater wordt automatisch via
een afvoeropening in een opvangbak geleid, waar het verdampt.
Reinig regelmatig de afvoeropening van het dooiwater, met
behulp van het bijgeleverde gereedschap, om een constante
afvoer van het dooiwater zeker te stellen.
Voor het reinigen van het koelvak:
1.
Druk gedurende 3 seconden op de knop (5) op het
bedieningspaneel.
2.
Maak het koelvak leeg.
3.
Reinig de binnenkant van de koelkast met een vochtige
spons met lauw water en/of een neutraal
schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen.
4.
Spoel en droog het apparaat met een zachte doek.
5.
Druk opnieuw gedurende 3 seconden op de knop (5) om
de werking van het koelvak te herstellen.
Het schap boven de groenteladen kunnen worden verwijderd
om het apparaat beter te kunnen schoonmaken. Om het schap
weg te halen moeten de pennen worden vrijgemaakt met
behulp van de koppelingen, zoals op afbeelding 4 is
weergegeven. Ga op dezelfde manier te werk om het schap
terug te plaatsen.
Opmerking:
Om gedurende lange perioden van inactiviteit te voorkomen
dat schimmel, nare geurtjes en oxidaties worden gevormd, is
het raadzaam om de deur van de koelkast open te houden,
wanneer het vak niet is ingeschakeld.
..werkt uw product uitstekend!!
60802025NL.fm Page 14 Monday, October 2, 2006 4:31 PM
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • mijn koelvriescombinatie is KS3178 bd en er brandt een blauw lampje is dit goed Gesteld op 8-1-2018 om 14:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • voor meer info verwijzen wij u naar www.atagservice.nl. Voor storing wordt er letters in de display aangegeven of brandt er een rood lampje. Mvrgr Webcareteam ATAG Geantwoord op 8-1-2018 om 16:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn koelkast Atag ks3178bd blijft piepen en geeft in het vakje van fridge een E aan. De deuren zitten goed dicht en alles blijft gekoeld, wat moet ik doen? Gesteld op 23-8-2013 om 14:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • de letter E betekend:

   De temperatuursensor van het vriesvak is defect, het apparaat blijft
   wel werken met een noodprocedure. Bel de klantenservice. www.atagservice.nl Geantwoord op 28-8-2013 om 11:57

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG KS3178BD bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG KS3178BD in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info