Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
15
1. Werkt het apparaat niet en zijn de displays uit.
Is de stroom uitgevallen?
Zit de stekker goed in het stopcontact?
Is de tweepolige netschakelaar ingeschakeld?
Is de zekering doorgebrand?
Is de voedingskabel beschadigd?
2. De temperatuur in de vakken is te hoog.
Sluiten de deuren wel goed?
Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?
Is de temperatuur correct ingesteld?
Wordt de luchtcirculatie door de ventilatieroosters aan de onderkant van het apparaat gehinderd?
3. Er staat water op de bodem van het koelvak.
Is de afvoer van het dooiwater misschien verstopt?
(zie “Periodiek onderhoud en reiniging van het apparaat”)
4. De binnenverlichting werkt niet.
- Controleer eerst de aanwijzingen onder punt 1, en vervolgens:
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Zie de instructies en de tekening op het
bijgaande productinformatieblad om bij het lampje te kunnen komen.
Controleer het lampje en vervang het, indien nodig, door een nieuw exemplaar (max. 25 W, alleen
verkrijgbaar bij de klantenservice).
5. Het rode lampje op het bedieningspaneel blijft branden en/of het geluidsalarm is actief.
Het lampje en het alarm worden om de volgende redenen geactiveerd:
1. Temperatuuralarm (Rood lampje brandt en geluidssignaal actief)
Er is zojuist een grote hoeveelheid vers voedsel in de vriezer geplaatst
De deur van de vriezer sluit niet goed (zie hoofdstuk “Gebruik van het vriesvak”)
2. “Black-out”-alarm (Rood lampje brandt, geluidssignaal actief en display vriezer knippert)
Er is stroomuitval geweest (zie hoofdstuk “Gebruik van het vriesvak”)
3. Alarm “defecte sensor vriezer” (rode lampje brandt, geluidssignaal actief en op de displays wordt de
letter “C” weergegeven)
De temperatuursensor van het vriesvak is defect, het apparaat blijft wel werken met een
noodprocedure. Bel de klantenservice.
4. Alarm “defecte sensoren koelkast” (rode lampje brandt, geluidssignaal actief en op het display wordt
de letter C of de letter E weergegeven)
Een temperatuursensor van het koelvak is defect, het apparaat blijft wel werken met een
noodprocedure. Bel de klantenservice
Opmerkingen:
Als de voorste rand van het apparaat bij de aanslag van de deurpakking warm is, is er geen
sprake van een defect; dit is een normaal verschijnsel, het voorkomt condensvorming.
Als u de temperatuur niet kunt instellen, moet gecontroleerd worden of de “toetsenblokkering” is
uitgeschakeld.
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de
klantenservice:
1.
ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen
(zie” Opsporen van storingen”).
2.
Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is,
schakel het apparaat dan opnieuw uit en
herhaal de handeling na een uur.
3.
Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze
klantenservice.
- Vermeld de volgende gegevens:
de aard van de storing;
het model;
het servicenummer (nummer achter het
woord SERVICE op het typeplaatje binnenin
het apparaat);
uw volledige adres;
uw telefoonnummer.
Opmerking:
Het omkeren van de deuren van het apparaat
door onze klantenservice wordt niet
beschouwd als een ingreep die onder de
garantie valt.
60802025NL.fm Page 15 Monday, October 2, 2006 4:31 PM
12

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • mijn koelvriescombinatie is KS3178 bd en er brandt een blauw lampje is dit goed Gesteld op 8-1-2018 om 14:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • voor meer info verwijzen wij u naar www.atagservice.nl. Voor storing wordt er letters in de display aangegeven of brandt er een rood lampje. Mvrgr Webcareteam ATAG Geantwoord op 8-1-2018 om 16:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn koelkast Atag ks3178bd blijft piepen en geeft in het vakje van fridge een E aan. De deuren zitten goed dicht en alles blijft gekoeld, wat moet ik doen? Gesteld op 23-8-2013 om 14:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • de letter E betekend:

   De temperatuursensor van het vriesvak is defect, het apparaat blijft
   wel werken met een noodprocedure. Bel de klantenservice. www.atagservice.nl Geantwoord op 28-8-2013 om 11:57

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG KS3178BD bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG KS3178BD in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info