Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/18
Pagina verder
De printer gereedmaken voor gebruik
4
P1041227-201 ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids 12/21/2011
De printer gereedmaken voor gebruik
Als u bekend bent met de printeronderdelen, gaat u de printer gereedmaken voor gebruik.
Voer deze stappen uit om de printer in te stellen:
1. Zoek een plek voor de printer die aan deze voorwaarden voldoet:
Een stevig en effen vlak dat voldoende groot en sterk is om de printer te dragen.
Voldoende ruimte voor ventilatie en voor toegang tot de printeronderdelen
en -connectoren.
In de buurt van een geschikt en goed bereikbaar stopcontact.
In de buurt van uw WLAN-radio (indien van toepassing) of binnen een acceptabel
bereik van andere connectors voor toegang tot uw gegevensbron (doorgaans een
computer). Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie over maximale
kabellengten en de configuratie.
2. Haal de printer uit de verpakking en inspecteer alles. Maak meteen melding van eventuele
vervoerschade. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer informatie.
3. Plaats de printer op de vooraf gekozen plek.
4. Steek de contrastekker van het netsnoer in de aansluiting aan de achterkant van de printer.
Waarschuwing • Zorg dat u bij het plaatsen van afdrukmedia of lint alle sieraden afdoet
die in contact zouden kunnen komen met de printkop of andere
printeronderdelen.
Waarschuwing • Voordat u het printkopgedeelte aanraakt, dient u eerst eventueel
opgebouwde statische elektriciteit te ontladen door het metalen
printerframe aan te
raken of door een antistatische polsband en mat te gebruiken.
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Zebra ZT230 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Zebra ZT230 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,93 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Zebra ZT230

Zebra ZT230 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 206 pagina's

Zebra ZT230 Gebruiksaanwijzing - English - 194 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info