Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/18
Pagina verder
3
Bedieningspaneel
12/21/2011 ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids P1041227-201
1
STATUS-lampje Deze indicatielampjes geven de huidige status van de printer aan.
Zie Tabel 1 op pagina 7 voor meer informatie.
2
PAUSE-lampje
(Pauze)
3
DATA-lampje
(Gegevens)
4
SUPPLIES-lampje
(Voorraad)
5
NETWORK-lampje
(Netwerk)
6
Op het scherm kunt u de bedieningsstatus van de printer aflezen en door het menu bladeren.
7
Knop RECHTS
SELECTEREN
Met deze knoppen worden de opdrachten bediend die direct erboven
in het scherm staan.
8
Knop LINKS
SELECTEREN
9
Met de knop PIJL OMHOOG wijzigt u de parameterwaarden. Meestal verhoogt u hiermee een
waarde of bladert u door keuzen.
10
De OK-knop werkt als volgt:
In het startscherm drukt u op OK om het menu te openen.
In het menu drukt u op OK om de weergegeven waarden te accepteren.
11
Met de knop PIJL LINKS die alleen in het menu actief is, bladert u naar links.
12
Met de knop PIJL RECHTS die alleen in het menu actief is, bladert u naar rechts.
13
Met de knop PIJL OMLAAG wijzigt u de parameterwaarden. Meestal verlaagt u hiermee een
waarde of bladert u door keuzen.
14
Als u op de knop PAUSE (Pauze) drukt, start of stopt u de bediening van de printer.
15
Iedere keer als u op de knop FEED (Doorvoeren) drukt, voert de printer een leeg label door.
16
Met de knop CANCEL (Annuleren) annuleert u afdruktaken wanneer de printer in de pauzestand staat.
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Zebra ZT230 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Zebra ZT230 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,93 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Zebra ZT230

Zebra ZT230 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 206 pagina's

Zebra ZT230 Gebruiksaanwijzing - English - 194 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info