Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
0HQXJHEUXLN
Het menu maakt instellen van veel tranceiver aspecten en functies mogelijk. Als je een keer
door de verschillende menu’s bent gegaan is het niet nodig om vaak terug naar de items te gaan.
1. Houd de ) key een seconde ingedrukt, het nummer en menu verschijnt op de display.
2. draai de MEM/VFO CH knop naar het gewenste nummer
(druk kort op A, dan veranderd het – teken in . Nu is dit item niet opgenomen in de ‘recall menu
item”lus)
3. Bij het gewenst menu, kies met DIAL knop de juiste waarde
(als je kort op HOME drukt verschijnt de fabrieksinstelling)
4. Als gekozen, druk 1 sec. op de F knop om op te slaan
(als je op C druk verlaat je het menu zonder veranderingen)
No Menu item Functie Keuzes Normaaal
1 EXT MENU In/uitschakelen uitgebreide menu
mogelijkheden
ON/OFF OFF
2 144 MHz ARS In/Uit de automatische repeater shift
voor 144 MHz
ON/OFF X1
3 430 MHz ARS In/Uit de automatische repeater shift
op 430 MHz
ON/OFF X1
4 AM&FM Dial In/Uit de DIAL knop voor AM en
FM
En-/Disable Disable
5 AM Mic Gain Afstellen micro versterking AM
mode
0…100 50
6 AM step Zet afstemstapgrootte MEM/VFO
CH knop in AM mode
2,5/5/9/10/12,5/25
kHz
X1
7 APO time Tijd voor automatisch uitschakelen OFF/1..6 uur OFF
8 ARTS BEEP Kies de ARTS piep mode OFF/Range/All Range
9 ARTS ID In/Uit morse indentificatie bij ARTS
ON/OFF OFF
10 ARTS IDW Sla je roepnaam op als morse ID - PAoM
11 Beacon text 1 Baken tekst opslaan - -
12 Beacon time Interval tijd baken berichten OFF/1..255 sec. OFF
13 Beep Tone Kies de piep toonhoogte 440/880/1760 Hz 880 Hz
14 BEEP VOL Kies de pieptoon sterkte 0-100 50
15 CAR LSB R Zet de ontvangst LSB draaggolf
freq.
-300..+300 0 Hz
16 CAR LSB T Zet de zend LSB draaggolf freq. -300..+300 0 Hz
17 CAR USB R Zet de ontvangst USB draaggolf
freq.
-300..+300 0 Hz
18 CAR USB T Zet de zend USB draaggolf freq. -300..+300 0 Hz
19 CAT RATE Zet baudrate CAT(computer
interface)
4800/9600/38k4 4800 bds
20 CAT/LIN/TUN
Kies apparaat aan CAT/LIN plug CAT/Lineat/tuner CAT
21 Clar DIAL sel Kies knop voor clarifier freq. Offset Clar,M/V,MAIN CLAR
22 CW auto mode
Kies of cw tijdens SSB/FM
mogelijk is
ON/OFF OFF
23 CW BFO Set de CW toon injectie Usb-lsb-auto Usb
24 CW delay Zet VOX vertraging CW semi
breakin
Full/30..300 mSec 250 msec
25 Cw key rev Zet de keyer bedrading configuratie Normaal/reverse Normaal
26 Cw paddle In/uit CW via micro up/down key Elekey/Mickey Elekey
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Yaesu 897d bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Yaesu 897d in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Yaesu 897d

Yaesu 897d Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 18 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info