Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/18
Pagina verder
$DQVOXLWHQ9RHGLQJHQ
Page 5 Page 6
De PT897 is ontworpen om gebruikt te
worden met (1) een externe gelijkspannings
DC voeding, (2) met interne NiMH accu
FNB-7 of (3) met een netvoeding FP-30
([WHUQHJHOLMNVSDQQLQJVYRHGLQJ
De DC voedingsconnector voor de FT897
mag alleen verbonden worden met een
voeding die 13,8 Volt +/- 15% bij minstens 22
Ampere geeft. Let altijd op de polariteit als de
voeding wordt aangesloten.
De URGH draad is voor de SOXV de
zwarte draad met nul(1).
In mobiele installaties kan het oppikken van
storing beperkt worden door de DC kabel
direct op de accu aan te sluiten, in plaats van
op de start schakelaar of als accessoires.
Direct op de accu aansluiten geeft ook de
beste spanningsstabiliteit.
7LSVYRRUPRELHODDQVOXLWHQ
Voordat de kabel aan de accu
verbonden wordt, meet de spanning
over de accu met de motor draaiend.
Als de spanning dan boven de 15 Volt
is moet de spanningsregelaar
afgeregeld worden op 14 Volt.
Laat de aansluitkabel zo ver mogelijk
weg van de ontstekingskabels lopen.
Als de kabel niet lang genoeg is
gebruik dan geisoleerd No 12 snoer
om te verlengen. Zorg voor goede
isolatie van soldeerpunten.
Controleer de accu aansluitingen
regelmatig en draai ze strak aan, om
corrosie te voorkomen.
Als van een los staande accu gewerkt
wordt (b.v: caravan) dan moet de
spanning minimaal 11.73 Volt zijn.
Anders kan onregelmatige werking
optreden of uitschakelen.
:DDUVFKXZLQJ
Blijvende schade kan veroorzaakt worden bij
aansluiten van: een verkeerde spanning, omgekeerde
polariteit. De garantie dekt geen schade veroorzaakt
door verkeerde spanning (anders dan 13,8 Volt +/-
15%). Sluit de FT 89 nooit op 24 Volt aan.
Als de zekeringen vervangen worden, zorg dan
zeker voor de juiste waarde, 25 Ampere snel.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Yaesu 897d bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Yaesu 897d in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Yaesu 897d

Yaesu 897d Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 3 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info