730175
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
Roborock Vacuum cleaner
Thank you for choosing our device!
Smart robot equipped with a high-precision laser sensor. The vacuum cleaner
independently determines the cleaning route, performs the consistent cleaning
of the entire area of the room and is characterized by high productivity. First,
the device sweeps the oor, and then absorbs all foreign objects. The power
of drawing dust and foreign objects is 2000 Pa. At the same time, the vacuum
cleaner is equipped with many sensors and a powerful obstacle handling system,
so the device easily adapts to the situation in the room and chooses the optimal
trajectory of motion. At the end of cleaning, the robot automatically returns to the
docking station.
With the help of the mobile application «MiJia» you can check the cleaning
trajectory and the status of the robot in real time, and also set up a cleaning zone
and use the remote control device.
Make your life more comfortable. Free yourself from everyday homework and
enjoy life.
Pleasant use!
User`s Manual
Overview
The main unit
Scan the QR code for more
details or for advice.
Button to open a top panel of the
vacuum cleaner
Partial cleaning
Clean/On/O
Charge
Ring-shaped indicator
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Xiaomi Roborock Robot Vacuum Cleaner bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Xiaomi Roborock Robot Vacuum Cleaner in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 1,31 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info