Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
34
WARMTEWISSELAAR
Voor het schoonmaken of
onderhoud, dient u de
droogautomaat uit te zetten.
Maak de warmtewisselaar op zijn
minst elke drie maanden als volgt
schoon:
A.
Open de deur en druk op de toets
van de klep van de
warmtewisselaar onder op de
deuringang.
B.
De flap van de warmtewisselaar
gaat open.
C.
Klap de handgreep van de
warmtewisselaar omhoog in
horizontale positie en verwijder
de warmtewisselaar.
D.
Maak de warmtewisselaar onder
stromend water schoon door hem
rond te draaien om alle kanten te
kunnen bereiken.
E.
Veeg stof en pluis van de
afdichtingen en van de
warmtewisselaar.
F.
Verwijder het pluis van de
behuizing van de
warmtewisselaar. Houd de
afvoeropening (links voor in de
behuizing) vrij van pluis.
G.
Vervang de condensator in de
behuizing (markering BOVEN
omhoog gericht) en druk op de
hendel.
H.
Sluit de klep.
De aluminium platen van de
warmtewisselaar kunnen in de loop
der tijd verbleken.
C
A
B
D
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 681 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 681 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 681

Whirlpool awz 681 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool awz 681 Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Whirlpool awz 681 Gebruiksaanwijzing - English - 9 pagina's

Whirlpool awz 681 Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info