301912
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
5019 307 00033
Very
Wet
Load
Wet
Load
Load
Kg
Fabric programmes
& Drying levels
Drying options
Gentle
Reduces drying
intensity
(recommended for delicate
items)
Buzzer
Signals/Sounds end of
drying cycle
at Intervals
Indicative drying times
(in minutes)
85
125
70
100
3.0
5.0
Cotton
Max 5 kg
Cupboard dry +
80
110
60
90
3.0
5.0
Cupboard dry *
60
90
50
70
3.0
5.0
Iron dry*
30
55
25
45
1.0
2.5
Synthetics
Max 2.5 kg
Cupboard dry +
25
45
20
35
1.0
2.5
Cupboard dry *
20
35
15
25
1.0
2.5
Iron dry
---
Airing
Laundry is aired and refreshed for
30 minutes without heating.
-
---
Completes drying or dries single
items (suitable for all fabrics).
-
AWZ 681GB
Cotton
Synthetics
Airing
Start
Pause
Starts the drying cycle. The
drying indicator lamp is blinking
during the selection phase.
Press to confirm the final
selection.
Filter
The indicator lamp lights up when
the filter needs cleaning.
Clean
the filter at the end of every
cycle.
Water Container
Lights up when water container
needs to be emptied. The drying
cycle is automatically interrupted.
Empty the water container.
Press
the Start/Pause button to restart
the dryer and to continue the
programme.
PROGRAMME SEQUENCE INDICATORS
Drying
Cool Down/
Airing
End
Anti-Crease
Blinking: programme selected;
cycle need to be started.
Lit: programme is running.
Lit: Airing is running.
Lit: End of programme.
Lit: Anti-Crease is running.
* Test programmes according IEC 61121
QUICK REFERENCE GUIDE
Please also carefully read the
Instructions for Use.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Whirlpool-awz-681

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 681 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 681 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 681

Whirlpool awz 681 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool awz 681 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool awz 681 Gebruiksaanwijzing - English - 9 pagina's

Whirlpool awz 681 Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info