Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
20
Vlhkou handrou zotrite nečistotu z tesnenia a
z povrchu výmenníku.
Prepláchnite výmenník tepla pod tečúcou
vodou.
Výmenník tepla vrátite na miesto tým, že ho
zasuniete do pôvodnej polohy a upevnite
upevňovacími pružinami.
Poznámka:
Platničky výmenníku tepla môžu
používaním zmenit’ farbu.
5.
Vlhkou handrou utrite nečistotu pri tesne
dverí a vo vnútri dverí.
V prípade, že Vaša sušička nefunguje správne, skôr ako zavoláte kvalifikovaného
servisného technika, skontrolujte nasledujúce body.
Sušenie trvá príliš dlho / bielizeň nie je
dostatočne suchá.
Zvolili ste správny čas sušenia alebo program?
Nebola bielizeň príliš vlhká (rýchlost’
odstreďovania v práčke je nižšia než 800
otáčok za minútu)?
Nie je filter na textilné vlákna znečistený
(kontrolka filtra svieti)?
Nie je výmenník tepla znečistený?
Nie je teplota v miestnosti príliš vysoká?
Po výpadku elektrického prúdu musíte sušičku
znovu spustit’ (platí pre elektronickú sušičku).
Sušička sa nedá spustit’.
Je prívodný kábel riadne zapojený do zásuvky?
Nebola prerušená dodávka elektrického prúdu?
Nespálili sa poistky?
Sú dvere správne zatvorené?
Zvolili ste dobu sušenia alebo program?
Stlačili ste tlačidlo
Start
?
Kontrolka filtra alebo vodnej nádržky svieti.
Je filter na textilné vlákna čistý?
Je vodná nádržka prázdna?
Je nádoba na vodu v správnej polohe?
Je výmenník tepla čistý?
Je programátor nastavený na vypúšt’anie (u
sušičky s časovým spínačom)? (Pozri
kapitolu “Nádobka na skondenzovanú
vodu”).
Zospodu sušičky kvapká voda.
Je výmenník tepla v správnej polohe?
Zotreli ste nečistotu z tesnenia výmenníku
tepla?
Zotreli ste nečistotu z tesnenia dverí?
Výmena žiarovky vnútorného osvetlenia (ak
ním je Váš model vybavený).
V prípade, že vnútorné osvetlenie nefunguje,
pravdepodobne je vypálena žiarovka.
Vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky!
Otvorte dvere a odskrutkujte sklenený kryt vo
vnútri bubna.
Vymeňte vypálenú žiarovku za novú a
sklenený kryt založte spät’.
Náhradná žiarovka: 15W, 220/240 V, E14,
vhodná pre teploty do 300°C.
Než zavoláte do servisu:
1.
Pokúste sa opravit’ poruchu sami (Pozri
“Príručka na odstraňovanie problémov”).
2.
Znovu spustite program, aby ste sa
presvedčili, či porucha nezmizla opakuje.
V prípade, že Vaša sušička nefunguje riadne
ani po tom, čo ste skontrolovali vyššie
uvedené body, spojte sa s najbližším
servisným strediskom.
Uveďte prosím:
stručný popis poruchy,
presný typ a model sušičky,
servisné číslo, viditeľné pri
otvorených dverách vpravo,
Vašu presnú adresu a telefónne číslo.
ÚDRŽBA
PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
POPREDAJNÝ SERVIS
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 565 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 565 in de taal/talen: Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 0,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Português - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanôl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Polski - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Dansk - 9 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info