Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
19
Priamy vývod je na zadnej stene
sušičky.
Aby ste nemuseli vylievat’ vodu z nádoby na
konci každého cyklu sušenia, pripojte hadicu
dodávanú so sušičkou priamo k výlevke
alebo k inštalácii vodovodného odpadu.
1.
Hadicu umiestnenú zozadu sušičky v jej dolnej
časti pripevnite k spojovaciemu dielu z umelej
hmoty (podľa nákresu). Pod sušičku dajte
handru, aby sa voda nerozliala po podlahe.
2.
K spojovaciemu dielu pripojte hadicu
dodávanú so sušičkou. Maximálna výška
odpadového vedenia je 1 m.
3.
Dbajte na to, aby hadica nebola ohnutá alebo
skrútená (koniec hadice nesmie byt’ ponorený
do vody v odpade, aby sa voda nenasala spät’
do sušičky).
Dĺžka priloženej hadice je 1,5 m. Maximálna
povolená dĺžka odpadového vedenia je 2,5 m.
Ako smenit’ smer otvárania dverí
1.
Vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky.
2.
Otvorte dvere.
3.
Pomocou kľúča vymontujte kolík
bezpečnostného spínača v hornej časti dverí.
Kolík bezpečnostného spínača otočte o 90° a
vyberte.
4.
Uvoľnite dve skrutky od závesu dverí a dvere
zveste.
5.
Zámok dverí demontujte takto:
Uvoľnite dve skrutky nad a pod uzatváracím
zariadením, pridržte ich zospodu a vysuňte
smerom hore (1,5 cm). Uzatváracie
zariadenie vyberte.
6.
Otváranie dverí zmeníte takto:
Dvere otočte.
Dvere umiestnite tak, aby dve skrutky od
závesu boli v správnej polohe.
Vložte uzatváracie zariadenie na miesto na
opačnej strane dverí a zaistite západkou.
Zaskrutkujte dve skrutky nad a pod
uzatváracím zariadením.
Dbajte na to, aby ste uzatváracie zariadenie
nepripevnili obrátene. Detská poistka musí
byt’ nad uzatváracím mechanizmom.
7.
Namontujte kolík bezpečnostného spínača
spät’ hore na dvere.
1.
Skrinku omývajte neutrálnym čistiacim
prostriedkom pre domácnost’. Nepoužívajte
abrazívne čistiace prostriedky.
2.
Po každom cykle sušenia vyčistite filter na
textilné vlákna.
3.
Ak je sitko filtra znečistené, vyčistite ho
vodou a mäkkou kefkou.
4.
Aspoň raz za tri mesiace vyčistite výmenník
tepla, a to takto:
Otvorte dvere a stlačte tlačidlo v dolnej časti
otvoru dverí.
Kryt výmenníku tepla sa otvorí.
Otočte upevňovacie pružiny a vyberte
výmenník tepla.
VYPÚŠŤANIE VODY
ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVERÍ
ÚDRŽBA
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 565 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 565 in de taal/talen: Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 0,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Português - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanôl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Polski - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Dansk - 9 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info