Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
9
DE
KONFORMITÄTS-
ERKLÄRUNG
Der Trockner wird
Übereinstimmung mit den
folgenden Europäischen
Richtlinien entworfen,
hergestellt und verkauft:
2006/95/EG
Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG Richtlinie
zur elektromagnetischen
Verträglichkeit.
Whirlpool Srl - Socio Unico
erklärt hiermit, dass dieses
Wi-Fi-fähige Hausgerät den
grundlegenden Anforderungen
und entsprechenden
Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5 /EG
vom 9. März 1999 über
Telekommunikationsendgeräte
und Funkausrüstungen und der
gegenseitigen Anerkennung
ihrer Konformität (der R&TTE-
Richtlinie) entspricht
ENERGIESPARTIPPS
Immer eine volle Beladung
trocknen, je nach
Wäscheart und Programm/
Zeitprogramme. Weitere Details
sind der Programmtabelle zu
entnehmen.
Möglichst immer die maximal
zulässige Schleuderdrehzahl
der Waschmaschine nutzen,
da eine mechanische
Entwässerung weniger Energie
benötigt. Dies spart Zeit und
Energie beim anschließenden
Trocknen.
Immer das geeignete
Programm / die geeignete
Trockenzeit für die Wäsche
wählen, um den gewünschten
Trockengrad zu erreichen.
Die Option ‘Schonen’ nur bei
kleinen Beladungen wählen.
Zum Beispiel kann
Baumwolle bügeltrocken und
schranktrocken zusammen
getrocknet werden.
Beginnen Sie mit dem
Programm bügeltrocken/
Trockenzeiteinstellung,
entnehmen Sie die zu
bügelnde Wäsche am Ende des
Zyklus und trocknen Sie die
verbleibende Wäsche mit der
Einstellung schranktrocken.
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 7,42 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Nederlands - 56 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Français - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Français - 56 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info