Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
GB
AZA-HP 7771
Quick Reference Guide
Before using the machine, please also read the Instructions For Use carefully!
5
Indicatielampjes
Programmakeuzeknop
Het droogprogramma wordt gekozen door
aan deze knop te draaien Het “Start
(Pauze)”-indicatielampje gaat knipperen.
Start (Pauze)”-knop
Het droogprogramma wordt gestart door
op deze knop te drukken. Het
indicatielampje gaat branden.
Deurfilter
Het indicatielampje gaat branden als het
deurfilter gereinigd moet worden.
Maak het deurfilter aan het einde van
elk droogprogramma schoon.
Onderste filter
Het indicatielampje gaat branden als het
onderste filter gereinigd moet worden.
Het indicatielampje knippert als het onderste
filter niet op de juiste manier geplaatst is.
Zorg ervoor dat u het onderste filter op de
juiste manier plaatst en de handgreep volledig
vastzit.
Waterbak
Het indicatielampje gaat branden als de
waterbak geleegd moet worden. Het
droogprogramma wordt automatisch
onderbroken. Giet de bak leeg en start het
droogprogramma weer.
Giet de waterbak op het eind van elk
droogprogramma leeg.
Display “resterende tijd
Afhankelijk van het geselecteerde
programma wordt er een standaard
droogtijd weergegeven. Na de start van een
programma wordt de weergegeven tijd
gecorrigeerd afhankelijk van het volume, het
type en de vochtigheid van het wasgoed.
De aangegeven droogtijd is een
berekende waarde die tijdens het
droogprogramma wordt aangepast.
De knipperende regels geven aan dat de
berekening wordt uitgevoerd. De
resterende tijd wordt geactualiseerd.
Einde
Het droogprogramma is voltooid. Haal het
wasgoed uit de droger.
Bescherming tegen te sterk drogen
Het indicatielampje gaat branden als een
programma met gecontroleerde vochtigheid
wordt gekozen, om aan te geven dat de
beschermingsfunctie actief is.
Droogheidsniveau
Door deze extra functie te selecteren
kunt u het droogheidsniveau van het
wasgoed instellen. Nadat u het
gewenste programma heeft geselec-
teerd, kunt u het droogheidsniveau kie-
zen door op de knop te drukken.
Door eenmaal op de knop te drukken
selecteert u een droger niveau.
of
Door tweemaal op de knop te drukken
selecteert u een minder droog niveau.
of
Door driemaal op de knop te drukken
selecteert u weer het normale
droogniveau.
Als u deze extra functie een keer samen
met een bepaald programma heeft
gekozen, dat wordt deze automatisch
geselecteerd als u dit programma weer
gebruikt. U kunt deze extra functie
veranderen of uitschakelen volgens de
beschrijving hierboven.
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AZA-HP 7771 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AZA-HP 7771 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,51 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool AZA-HP 7771

Whirlpool AZA-HP 7771 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 11 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 12 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Snelstart handleiding - Deutsch - 6 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Gebruiksaanwijzing - English - 18 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Snelstart handleiding - English - 6 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Gebruiksaanwijzing - Français - 11 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Snelstart handleiding - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info