Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
6
5019 307 01471
(Subject to technical modifications)
Reset
Tijdens de selectiefase van het
programma, worden door op deze knop
te drukken alle instellingen van
geselecteerde extra functies
uitgeschakeld. Als u op deze knop drukt
tijdens een droogprogramma, dan wordt
het programma gestopt en wordt de
droger teruggezet in de selectiemodus.
De knop moet 3 seconden ingedrukt
worden gehouden.
Toetsenvergrendeling
Deze extra functie kan gebruikt worden
als kinderbeveiliging; hiermee worden
alle functies van de gebruikersinterface
vergrendeld.
Om deze functie in of uit te schakelen
moet de knop 3 seconden ingedrukt
worden gehouden. De enige functie die
dan nog werkt is de stand “Uit” van de
programmakeuzeknop.
De toetsenvergrendeling blijft actief,
ook als de keuzeknop op de stand “Uit”
is gezet of als de deur wordt geopend.
De functie moet uitgeschakeld worden.
Aanpassen van de droogtijd
Draai de programmakeuzeknop op de
positie “Time”. Druk op de toets
“Droogtijd” om de duur van het
programma in stappen van 10 minuten te
selecteren, tot maximaal 90 minuten.
Zoemer
Door deze functie in te schakelen,
klinkt er een geluidssignaal aan het
einde van het droogprogramma. Deze
functie schakelt de Antikreuk-functie
uit, als deze was ingeschakeld.
Voorzichtig
Door deze extra functie te selecteren
wordt de droogtemperatuur aan het
einde van het droogprogramma
verlaagd en daarmee de belasting van
fijn wasgoed. Dankzij de lagere
temperatuur zal het wasgoed niet zo
droog als na een droogprogramma
zonder deze functie.
Anti-kreuk
Deze extra functie kan gekozen
worden om kreuken te verminderen,
als het wasgoed niet meteen aan het
einde van het programma uit de droger
wordt gehaald. De trommel draait zo
nu en dan, gedurende maximaal 12 uur.
Deze functie kan op elk gewenst
moment worden onderbroken door de
droger uit te schakelen. Deze functie
schakelt de “Zoemer-functie uit, als
deze was ingeschakeld.
Extra omgekeerd
Met deze functie draait de trommel
tijdens het droogprogramma vaker
tegen de belangrijkste draairichting in
dan bij een normaal programma.
Hierdoor wordt het wasgoed
gelijkmatiger gedroogd.
Start selectie
Vertraagt de start van het
droogprogramma met 1 tot 12 uur.
Iedere druk op de knop vertraagt de
starttijd met 1 uur. Druk vervolgens op
de “Start (Pauze)”-knop om de
uiteindelijke keuze te bevestigen en de
droger te starten. Het indicatielampje
“Start selectie” knippert en het aftellen
begint in stappen van 1 uur. Gedurende
het aftellen zal de trommel van tijd tot
tijd draaien om het wasgoed opnieuw
te verdelen. Om de vooraf gestelde
vertragingstijd te annuleren of te
wijzigen, zet u de
programmakeuzeknop op “Uit” “” of
opent u de deur.
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AZA-HP 7771 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AZA-HP 7771 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,51 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool AZA-HP 7771

Whirlpool AZA-HP 7771 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 11 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 12 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Snelstart handleiding - Deutsch - 6 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Gebruiksaanwijzing - English - 18 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Snelstart handleiding - English - 6 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Gebruiksaanwijzing - Français - 11 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Snelstart handleiding - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info