Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
6
Packaging
The packaging box is 100% recyclable, as confirmed
by the recycling symbol.
Disposing of packaging and old appliances
The dryer is built from reusable materials. The dryer
must be disposed of in compliance with local waste
disposal regulations.
Before scrapping cut off the power cable so that the
dryer cannot be connected to the mains.
The symbol on the product or on the
documents accompanying the product indicates that
this appliance must not be treated as household
waste. Instead it should be handed over to the
applicable collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. Disposal must
be carried out in accordance with local
environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment,
recovery and recycling of this product please contact
your local city council office, your household waste
disposal service or the shop where you purchased
the product.
Energy saving tips
Always dry a full load, depending on the type of
laundry and the programme/drying time. For more
detailed information, see the programme chart.
By preference use the maximum spin speed allowed by
your washing machine, since draining the water
mechanically requires less energy. You will save time
and energy when running your drying cycle.
Do not overdry the laundry.
Clean the lint filter after every drying cycle.
Clean the heat exchanger every month.
Place your dryer in a room with a temperature
between 15°C and 20°C. If the temperature is higher
then ventilate the room, e.g. by opening the window.
Always select the correct programme/drying time for
the load in order to obtain the desired drying results.
Select the ‘Gentle’ option only in case of drying small
loads.
When drying cotton, for example, dry Iron Dry and
Cupboard Dry loads together. Start with the Iron Dry
programme/drying time setting, remove the laundry to
be ironed at the end of that cycle and dry the remainder
of the load on the Cupboard Dry setting.
Always set the program selector knob to the “0”
position after the end of the cycle.
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AWB 888 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AWB 888 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool AWB 888

Whirlpool AWB 888 Snelstart handleiding - Nederlands - 6 pagina's

Whirlpool AWB 888 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 11 pagina's

Whirlpool AWB 888 Snelstart handleiding - Deutsch - 6 pagina's

Whirlpool AWB 888 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 12 pagina's

Whirlpool AWB 888 Snelstart handleiding - English - 6 pagina's

Whirlpool AWB 888 Snelstart handleiding - Français - 6 pagina's

Whirlpool AWB 888 Gebruiksaanwijzing - Français - 11 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info