Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/22
Pagina verder
4
BEFORE USING THE APPLIANCE
To make the most out of your new appliance,
please read the user instructions carefully and keep
them handy for future consultation.
Before using the appliance please follow and
set according to the below indications:
Remote Control (RC) presetting:
Each time the batteries are replaced in the remote
control, the RC is pre-set on Heat pump.
If the air conditioner that you purchased is a
cooling only, then the pre-set on Heat pump will
not bring any changes.
Auto-Restart presetting Function:
To set the auto-restart function, press the
Emergency button (ON/OFF) on the indoor unit
for at least 5 seconds
A buzz sound will signal that the auto-restart
function is set and the air conditioner is in standby.
To cancel the auto-restart function, repeat the
above steps.
SAFETY PRECAUTIONS
Do not install the appliance if it is connected to
the power supply.
The Installation and service/repair must be
performed by a qualified technician, in
compliance with the producer's instructions and
following local safety norms. Do not repair or
replace any parts of the appliance unless it is
specifically written in the user instructions.
The grounding of this appliance is compulsory.
Make sure that the power supply cord is long
enough to allow the right connection. Do not
use any extension cord for power supply.
Do not pull the power supply cord to remove it
from the socket.
Do not twist or press the power supply cord,
and make sure it is not broken.
Once installation is completed, the electric
components must not be accessible to the users.
Do not touch the operation buttons when your
hands are wet and don't use the appliance when
you are barefoot.
Physically or mentally disabled people, children
and people without any experience with the
product are only allowed to use the appliance if
they have had specific training on how to
operate the appliance by a person responsible
for their security and well-being. The appliance
is not intended for use by disabled people and
very young children without supervision.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AMD 012 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AMD 012 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,8 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info