Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/22
Pagina verder
70
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
Lees de instructies voor gebruik zorgvuldig door
en houd deze bij de hand voor verdere
raadplegingen voor de beste functionering van uw
apparaat.
Volg de volgende aanwijzingen op en pas ze
toe alvorens u van uw apparaat gebruik
maakt:
Voorinstelling van de afstandsbediening
Telkens wanneer de batterijen van de
afstandsbediening vervangen worden, wordt de
afstandsbediening vooraf ingesteld op
Verwarmingspomp.
Als de door u aangeschafte airconditioner een
model met Alleen koelen is, dan brengt de
voorinstelling op Verwarmingspomp geen
veranderingen met zich mee.
Automatische Herstartfunctie:
Om de automatische herstartfunctie in te stellen
drukt u gedurende tenminste 5 seconden op de
noodknop (ON/OFF) op de binnenunit.
Een zoemtoon geeft aan dat de automatische
herstartfunctie is ingesteld en dat de airconditioner
in de standby staat.
Herhaal de hierboven beschreven handelingen om
de automatische herstartfunctie te deactiveren.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Installeer het apparaat niet als deze op de
stroomvoorziening aangesloten is.
De installatie en de onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden dienen door een
gekwalificeerd technicus in overeenstemming
met de aanwijzingen van de producent en de
plaatselijk van kracht zijnde veiligheidsnormen
uit te worden gevoerd. Voer nooit reparaties uit
of vervang onderdelen van het apparaat tenzij
dit specifiek aangegeven staan in de instructies
voor gebruik.
Het apparaat dient van een aarding te worden
voorzien.
Zorg ervoor dat de voedingskabel lang genoeg is
om de correcte aansluiting mogelijk te maken.
Maak geen gebruik van verlengsnoeren voor de
voedingskabel.
Trek nooit aan de voedingskabel om hem uit het
stopcontact te verwijderen.
Buig de voedingskabel nooit en knel hem nooit
ad. Verzeker u ervan dat de voedingskabel intact
is.
Na de installatie mogen de elektrische
componenten niet bereikbaar zijn voor de
gebruikers.
Raak de bedieningsknoppen nooit aan met natte
handen en maak nooit gebruik van het apparaat
als u op blote voeten staan.
Fysiek of geestelijk mindervalide personen,
kinderen of onervaren personen mogen alleen
van het apparaat gebruik maken als ze voor het
gebruik hiervan ingelicht zijn door een persoon
die voor hun veiligheid en gezondheid
verantwoordelijk is. Het apparaat is niet bedoeld
om ongecontroleerd gebruikt te worden door
mindervalide personen of kinderen.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AMD 012 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AMD 012 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,8 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info