Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
NL -
1
-
Tabel
(zie rechts voor een beschrijving van de extra functies)
PROGRAMMAKEUZETOETS
Druk (meerdere keren) op de
toets “P” tot het nummer van het
gewenste programma (P1...Px) op
het display verschijnt (Zie
“Programmatabel” hieronder).
TOETS STARTEN/HERVATTEN
Druk op deze toets om het gekozen programma te
starten: de indicatielampjes gaan branden; ze gaan na
afloop van het programma uit.
Als de deur tijdens een afwascyclus geopend wordt,
wordt de cyclus tijdelijk onderbroken: het lampje
Start knippert. Om de cyclus weer te starten, drukt u
op de Starttoets en sluit u de deur binnen 3 seconden.
TOETS ANNULEREN/UIT
Druk op deze toets om het bedieningspaneel uit te schakelen.
Als de toets wordt ingedrukt terwijl er een programma loopt,
dan wordt het lopende programma geannuleerd en wordt het
water gedurende 1 minuut afgevoerd (op het display
wordt 0:01 weergegeven).
Als hij wordt ingedrukt terwijl de afwasmachine uitgeschakeld
is, worden alle mogelijke vloeistoffen afgevoerd uit de
afwasmachine (dit proces duurt 1 minuut).
1) Programmagegevens zijn verkregen in overeenstemming met de Europese norm EN 50242 onder normale omstandigheden (zonder opties) en kunnen variëren naargelang de
omstandigheden. Bij programma's met sensor zijn, als gevolg van de automatische kalibratie van het systeem, verschillen mogelijk van maximaal 20 minuten.
2) Referentieprogramma voor het energielabel in overeenstemming met de richtlijn EN 50242. - Opmerking voor testinstanties: neem voor meer informatie over de vergelijkende
EN/Standard-test en andere tests contact op met: “contact@whirlpool.com”.
* Stroomverbruik in ingeschakelde modus: 1,27 W / Uitgeschakelde modus: 0,40 W
Programmatabel
Afwas-
middel
Verbruik
Droog-
fase
Programma's
Beschikbare
extra functies
Laadinstructies
Liter kWh
Minuten
1)
P1
Sensor 40-70 °C
Uitstel
Antibacteriële
spoelgang
Aanbevolen programma voor dagelijks
gebruik, met droge voedselresten.
X 7-15 1,00-1,70 70-172 Vol
P2
Voorspoelen koud
Uitstel Servies dat later gewassen moet worden. 4,0 0,01 14-16 NEE
P3
Snel 45 °C
Uitstel
Licht vervuild serviesgoed, zonder
opgedroogde etensresten.
X 11,0 0,85 30-50 NEE
P4
Eco
2)
50 °C
Uitstel
Antibacteriële
spoelgang
Normaal vervuild serviesgoed.
Standaardprogramma, het meest efficiënt
met ebtrekking tot het gecombineerde
energie- en waterverbruik.
X 11,0 0,92 240 Vol
P5
Snel dagelijks 60 °C
Uitstel
Antibacteriële
spoelgang
Normaal tot sterk vervuild serviesgoed. X 11,0 1,30 80-95 Vol
P6
Stoom
Uitstel
Antibacteriële
spoelgang
Programma inclusief stoomreiniging voor
sterk vervuild serviesgoed, inclusief
koekenpannen en gewone pannen.
Weken of voorspoelen met de hand is
niet nodig.
X 14,5 1,75 180-190 Vol
5019 300 02254
LEES DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES ZORGVULDIG
DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT!
Beschrijving van de extra functies en het display
ZOUTCONTROLELAMPJE
Wanneer dit brandt (aan het einde
van de cyclus), moet het
zoutreservoir worden bijgevuld.
CONTROLELAMPJE
GLANSSPOELMIDDEL
Wanneer dit brandt (aan het einde
van de cyclus), moet het glansspoel-
middelreservoir worden bijgevuld.
HET BEDIENINGSPANEEL VAN DEZE AFWASMACHINE WORDT GEACTIVEERD DOOR
HET INDRUKKEN VAN EEN WILLEKEURIGE TOETS, BEHALVE DE TOETS ANNULEREN/UIT.
OM ENERGIE TE BESPAREN WORDT HET BEDIENINGSPANEEL NA 30 SECONDEN
AUTOMATISCH UITGESCHAKELD ALS ER GEEN AFWASPROGRAMMA IS GESTART.
TOETS UITGESTELDE
START
Druk (meerdere keren) op de
toets om de start van het
programma uit te stellen - het
uitstelcontrolelampje gaat
branden. Instelbaar van 1 tot
24 uur. Bij elke druk op de
toets gaat de weergave van de
uren één uur vooruit, en na
“h 24” begint de telling weer
vanaf “h 00”. Wanneer deze
optie geselecteerd wordt,
gaat het uitstelcontrolelampje
branden. Druk vervolgens op
de toets START. De
afwasmachine start na de
ingestelde tijdsduur.
ANTIBACTERIËLE
SPOELGANG
Deze functie voert een
bacteriëndodende spoelgang aan
het einde van de afwascyclus uit
voor een verdere afname van het
aantal bacteriën. Druk op de toets
om de functie in- of uit te
schakelen. Deze functie kan
gebruikt worden met de
programma's die in de
programmatabel zijn vermeld.
De deur van de afwasmachine
moet gedurende de hele duur van
het programma gesloten blijven
om de antibacteriële werking te
garanderen Als u de deur opent
gaat het lampje knipperen.
INSTELLING TABLET
Met deze instelling kan de
prestatie van de cyclus
geoptimaliseerd worden aan de
hand van het afwasmiddel dat
gebruikt wordt.
Druk gedurende 3 seconden op
de toets Tablet (tot het lampje
gaat branden) als u gebruik maakt
van afwasmiddeltabletten
(glansspoelmiddel, zout en
afwasmiddel in 1 gecombineerde
dosis). Als u gebruik maakt van
afwasmiddelpoeder of vloeibaar
afwasmiddel, moet het lampje
Tablet op het bedieningspaneel
uit zijn.
DISPLAY TIJDSDUUR AFWAS
Geeft de tijdsduur van de cyclus aan en de resterende tijd (h:min). Geeft bij “Uitgestelde start” de resterende tijd
tot de start van het programma (h.00) aan - minder dan 1 uur (0:min).
Als “Fx Ey”-berichten op het display verschijnen, zie dan pagina 6 - hoofdstuk “Wat moet u doen als...”.
Beknopte handleiding
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • als ik de vaatwasser wil aanzetten kan dat niet na resetten komt er te staan dat hij nog 1 minuut moet ? en krijg ik dat niet weg ? Gesteld op 22-5-2020 om 12:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wij hebben een whirlpool vaatwasser. Tijdens het
  programma spoelt hij alleen maar. Hij gaat dus niet door. Weet iemand wat dit probleem is. Het vilter heb ik al schoon gemaakt.
  Gr. Karin Gesteld op 20-5-2020 om 09:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Dag,mijn vaatwas stopt na 1 minuut met het programma.ik mag ingeven wat ik wil.heb filters gekuist.wat zou de oorzaak zijn Gesteld op 29-4-2020 om 20:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • onze vaatwasser is los komen te staan van de zijwanden van de keuken.
  bij het inladen van de vaat gaat hij kantelen naar voren.
  kan hem naar voren trekken maar er zit ook nog een afvoer aan vast.
  wie heeft een advies

  Gesteld op 5-1-2020 om 18:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De vaatwaaser heeft code h02 aan wat is er aan de hand ??? Gesteld op 12-6-2019 om 17:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik gebruik nu al meer dan 2 jaar deze afwasmachine maar de vaat is niet altijd onberispelijk schoon. ook niet als ik al handmatig voorgespoeld heb. Glazen en tassen bevatten soms opgedroogde zeepresten (denk ik dat het dat is). Afwastabletten (en ik heb al alle merken gebruikt) zijn niet altijd volledig uit het reservoir verdwenen. Zij blijven er steeds inplakken. Ook bij los afwaspoeder is dit het geval.
  Wat kan daar tegen gedaan worden aub?
  alvast dank voor jullie antwoord Gesteld op 15-6-2018 om 09:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool ADG 7433 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool ADG 7433 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,19 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info