Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
Nederlands - 48 -
Inhoudsopgave
Afstandsbediening toetsen ...................................................................................................................... 49
LCDTV ..................................................................................................................................................... 49
Voorbereiding ...........................................................................................................................................50
Veiligheidsvoorschriften ........................................................................................................................... 50
Voor u de TV inschakelt ........................................................................................................................... 52
De TV IN/UIT schakelen ............................................................................................................................ 52
Doorheen het menusysteem navigeren ....................................................................................................53
Menusysteem ...........................................................................................................................................53
Andere functies .......................................................................................................................................57
Teletekst ................................................................................................................................................... 59
Randapparatuur aansluiten ...................................................................................................................... 60
Tips .......................................................................................................................................................... 61
Specificaties ............................................................................................................................................. 61
Appendix A: Antenne aansluiting .............................................................................................................. 62
Appendix B: Randapparatuur aansluiten .................................................................................................. 62
Randapparatuur aansluiten ...................................................................................................................... 63
04-DUT-32750W-1082-MB32-(WO VGA-WO PIP-WO SVHS)(SUBW)-50100165.P65 12.04.2007, 12:0748
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Paar minuten na het aanzetten gaat de lcd plasma tv vanzelf continu aan en uit,
    wie heeft er een oplossing hiervoor of wat de reden is? Gesteld op 17-4-2014 om 17:43

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
    • Bij mij bleek de voeding niet sterk genoeg te zijn. De t.v. is mij verkocht met een voeding die de HD kwaliteit niet kan trekken. Daar kwam ik pas na een paar jaar achter, toen de HD kwaliteit werd aangeboden. In wezen dus bedrog bij de verkoop. Er zat niets anders op dan een sterkere voeding te kopen. Kosten ongeveer 350 euro! Maar nu doet hij het als een zonnetje! Geantwoord op 18-4-2014 om 08:41

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Vestel 37784 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Vestel 37784 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info