Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
Technaxx
®
Video Sport Sunglasses Full HD 1080P TX–25
User Manual
Declaration of Conformity: www.technaxx.de/ (in bottom bar “Konformitätserklärung”)
Before using the device the first time, read the user manual carefully.
Features
Real time video recording with sound in brilliant image quality
HD camera lens wth 142° wide-angle and 5 Megapixel CMOS sensor
Video resolution Full HD 1920x1080P with 25fps, AVI format
Photo resolution interpolated 15M pixel 4480 x 3360, JPEG format
Interchangeable sun protection lenses UV400 in 3 colours
Built-in rechargeable Lithium-Ion-Polymer battery 400mAh
Supports MicroSD memory cards up to 32GB (Class 10 is recommended)
User friendly one-button operation
Easy connection with PC/Notebook, no driver needed
Elegant, stylish, sporty design
Package Contents: Video Sport Sunglasses Full HD 1080P TX–25, USB cable,
Power adaptor 5V DC 1A, Protective case with zipper and hand loop, 1 pair of dark
grey/yellow/blue lenses, Cleaning cloth, User Manual
Structure
Changing of the glasses
Changing of the glasses is very easy. Hold the center of a glass with clean fingers and
klick it out of the frame, first one side, then the other. Please do it carefully, because
the little pins on both side of the glass could break when handle the glass too roughly.
Also handle the glasses themselves with care, otherwise scatches could appear.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Technaxx TX25 - Video Sport Sunglasses bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Technaxx TX25 - Video Sport Sunglasses in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info