Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
MusicMan
®
MA Soundstation
Portables Lautsprechersystem mit integriertem MP3 Player + FM-Radio
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste “Konformitätserklärung”)
Besonderheiten
Portabler Stereo-Lautsprecher für MP3/4, CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, PSP,
Mobiltelefone, PC/Notebook
Eingebauter MP3-Player und FM-Radio
Unterstützt USB-Sticks und MicroSD Speicherkarten bis 32GB
Gitterschutz für die Lautsprechermembran
Mehrere Stromversorgungsoptionen: Eingebauter, aufladbarer 600mAh Lithium-Ion Akku,
Computer USB oder AC Netzteil* (* nicht enthalten)
Wiedergabezeit ca. 5–6 Stunden bei mittlerer Lautstärke
Leichtes, strapazierfähiges Aluminiumgehäuse
Ideal zum Reisen, einfachste Installation, hervorragende Klangqualität
Tastenfunktionen
POWER
ON / OFF
(AN / AUS)
Den Schalter auf die AN (ON) Position schalten, damit das Gerät
angeht. Im Standfuß leuchtet die blaue LED, wenn das Gerät an ist. Den
Schalter auf die AUS (OFF) Position schalten, damit das Gerät ausgeht.
WICHTIG: Im Falle, dass keine MicroSD Karte oder kein USB-Stick
eingesteckt ist, arbeitet das Gerät automatisch beim Anschalten als
FM-Radio.
/
(Wiedergabe /
Pause)
Wenn Musik vom USB-Stick, MicroSD Karte oder über Line–IN
abgespielt wird, die Taste /
drücken, um zu pausieren oder um
die Wiedergabe weiterlaufen zu lassen.
Wenn das Gerät als FM Radio arbeitet, die Taste / kurz drücken
um den automatischen Sendersuchlauf und die automatische
Senderspeicherung zu starten.
Die Taste /
länger drücken, um zwischen dem USB- oder
MicroSD-Modus umzuschalten.
VOL +
(Lautstärke +)
Die Taste zum Erhöhen der Lautstärke drücken; Kurzes Drücken der
Taste, um die Lautstärke schrittweise zu erhöhen; Langes Drücken der
Taste, um die Lautstärke gleichmäßig zu erhöhen.
VOL –
(Lautstärke –)
Die Taste zum Verringern der Lautstärke drücken; Kurzes Drücken der
Taste, um die Lautstärke schrittweise zu verringern; Langes Drücken der
Taste, um die Lautstärke gleichmäßig zu verringern.
(Vor)
Die Taste drücken, um zum nächsten Musiktitel zu gelangen.
(Zurück)
Die Taste drücken, um zum vorherigen Musiktitel zu gelangen.
Hinweis: USB / MicroSD / Line–IN
das zuletzt Eingesetzte hat Priorität.
(Falls Line–IN nicht direkt vom Gerät erkannt wird, muss es mit der Taste /
angewählt werden.)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Technaxx MusicMan MA Soundstation bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Technaxx MusicMan MA Soundstation in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info